Tụng kinh a di đà vận mạng sẽ biến đổi theo chiều hướng tốt

     

Nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, Phưởng phất mọi mười phương, Cúng nhịn nhường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời duy trì đạo, Theo từ bỏ tánh làm cho lành, thuộc pháp giới bọn chúng sinh, ước Phật tự gia hộ, Tâm người yêu Đề kiên cố, Xa bể khổ nguồn mê, Chóng trở lại bờ Giác.


Bạn đang xem: Tụng kinh a di đà vận mạng sẽ biến đổi theo chiều hướng tốt

Đấng Pháp vương vãi vô thượng, Ba cõi chẳng ai bởi Thầy dạy khắp trời người phụ thân lành chung bốn chủng loại Quy y tròn một niệm hoàn thành sạch nghiệp bố kỳ Xưng dương cùng tán thán Ức kiếp không cùng tận.


Phật bọn chúng sinh tánh hay rỗng yên Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang đãng sáng ngời Trước bảo tọa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận lỗi không, biến hóa pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, hiền khô Thánh Tăng, hay trụ Tam bảo. <1 lạy>

Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam tế bào Ta bà Giáo công ty Bổn sư ưa thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người yêu Tát, Đại hạnh Phổ Hiền người tình Tát, Hộ Pháp Chư Tôn người yêu Tát, Linh tô hội thượng Phật người yêu Tát.<1 lạy>

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tây phương cực lạc trái đất đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán gắng Aâm ý trung nhân Tát, Đại nuốm Chí ý trung nhân Tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương nhân tình Tát, thanh tịnh đại hải chúng người tình Tát. <1 lạy>


TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên bọn Khắp xông pháp giới đạo tràng mườiphương Hiện thành mây báu kiết tường Chư Phật rõ biết ngọn hương thơm chí thiền Pháp thân toàn cục hiện tiền chứng minh hương nguyện phước ngay tức khắc ban cho. Nam mô hương thơm vân cái người thương Tát <3 lần>
CHÚ ĐẠI BI

Nam tế bào Đại Bi Hội thượng Phật người thương Tát. <3 lần>
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại ngùng đại bi trọng tâm đà la ni.

Xem thêm: Top 9 Bài Hát Hay Nhất Của Hồ Ngọc Hà Bài Hát Hay Nhất Của Hồ Ngọc Hà

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam tế bào A rị domain authority bà lô kiết đế, thước chén bát ra da, ý trung nhân đề tát đỏa bà da, ma tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra vạc duệ, số đát na đát tỏa. Nam tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, mãng cầu ma bà da, ma phát đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ý trung nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha vạc xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phát ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa phân phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, sơn rô sơn rô, bồ đề dạ, nhân tình đề dạ, nhân tình đà dạ, tình nhân đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị fe ni na, bố dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Mang kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Tía đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi chiến hạ kiết ra dạ, ta bà ha.
Nam tế bào hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam tế bào a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất năng lượng điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha. <3 lần>
Nam tế bào Bổn Sư thích hợp Ca Mâu Ni Phật <3 lần>   
NGHI THỨC SÁM HỐI

Nguyện mây mùi hương mầu này Khắp cùng mười phương cõi cúng dường toàn bộ Phật Tôn Pháp, các Bồ Tát, Vô biên chúng Thanh Văn và cả thảy Thánh hiền khô Duyên khởi đài sáng chói Trùm mang lại vô biên cõi, khắp xông các chúng sinh Đều phát lòng người thương Đề, Xa lìa gần như nghiệp vọng Trọn đề nghị đạo vô thượng. <Đứng lẹo tay, xướng>

Sắc thân Như Lai đẹp mắt Trong đời không có bất kì ai bằng không sánh, chẳng nghĩ bàn đề nghị nay bé đảnh lễ. Dung nhan thân Phật vô vàn Trí huệ Phật cũng thế, tất cả pháp thường xuyên trú vì thế con về nương. Mức độ trí to nguyện béo Khắp độ bọn chúng quần sanh, khiến cho bỏ thân rét khổ Sanh tê nước mát vui. Nhỏ nay sạch ba nghiệp Quy y với lễ tán Nguyện cùng các chúng sinh Đồng sinh nước An Lạc. Án phạ nhựt ra thứ <7 lần>.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Thường tịch quang đãng tịnh độ A Di Đà Như Lai Pháp thân mầu thanh tịnh mọi pháp giới chư Phật. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Thật báo nghiêm túc độ A Di Đà Như Lai Thân tướng hải vi è cổ Khắp pháp giới chư Phật. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Phương luôn tiện thánh cư độ A Di Đà Như Lai Thân nghiêm túc giải thoát khắp pháp giới chư Phật. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Cõi an nhàn phương Tây A Di Đà Như Lai Thân căn giới Đại Thừa khắp pháp giới chư Phật. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Cõi an nhàn phương Tây A Di Đà Như Lai Thân hóa đến mười phương mọi pháp giới chư Phật. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Cõi an nhàn phương Tây Giáo hạnh lý bố kinh Tột nói bày y chánh khắp pháp giới Tôn Pháp. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Cõi an nhàn phương Tây Quán núm Aâm tình nhân Tát Thân tử kim muôn ức khắp pháp giới tình nhân Tát. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Cõi an lạc phương Tây Đại nắm Chí người thương tát Thân trí sáng sủa vô biên khắp pháp giới người tình Tát. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Cõi an lạc phương Tây tịnh tâm đại hải bọn chúng Thân hai nghiêm: Phước, Trí khắp pháp giới Thánh Chúng. <1 lạy>


<Đứng chắp tay, nguyện:>

Con ni khắp vì chưng bốn ơn ba cõi cùng bọn chúng sanh trong pháp giới, số đông nguyện xong xuôi trừ ba chướng (1) bắt buộc qui mạng (2) sám ăn năn (3).

<1 lạy, qùy, lẹo tay sám hối>

Chí chổ chính giữa sám hối:

Đệ tử ... Và chúng sanh trong pháp giới, tự đời vô thỉ nhẫn mang đến ngày nay, bị vô minh che đậy đề xuất điên đảo mê lầm, lại vì sáu căn ba nghiệp (4) thân quen theo pháp chẳng lành, rộng lớn phạm mười điều dữ cùng năm tội vô loại gián (5) và tất cả các tội khác, các vô lượng vô biên, nói cấp thiết hết. Mười phương những đức Phật thường xuyên ở trong đời, giờ pháp không dứt, hương thơm mầu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng ánh nắng sạch trong, chiếu soi tất cả. Lý mầu hay trụ đầy dẫy lỗi không.

Con trường đoản cú vô thỉ mang đến nay, sáu căn bít mù, ba nghiệp buổi tối tăm, chẳng thấy chẳng nghe, chẳng tuyệt chẳng biết, bởi nhơn duyên kia trôi mãi trong khoảng sanh tử, trải qua các đường dữ (6), trăm nghìn muôn kiếp trọn không lúc nào ra khỏi. Gớm rằng: Đức Tỳ Lô giá La thân mọi cả chỗ, nơi của Phật ở hotline là thường Tịch Quang, mang lại nên phải ghi nhận cảø thảy những pháp hầu hết là Phật pháp, mà nhỏ không rõ, lại theo giòng vô minh chính vì như thế trong trí nhân tình Đề mà thấy không thanh tịnh, vào cảnh giải thoát cơ mà sanh ràng buộc. Nay new tỏ ngộ, nay bắt đầu chừa bỏ, hối hận phụng đối trước những đức Phật với A Di Đà cố Tôn cơ mà phát lồ (7) sám hối, làm cho đệ tử cùng pháp giới bọn chúng sanh, tất cả tội nặng nề do bố nghiệp sáu căn, gây tạo ra từ vô thỉ, hoặc bây giờ cùng vị lai, bao gồm mình từ bỏ gây tạo nên hoặc biểu người, tuyệt là thấy nghe fan gây tạo nên mà vui theo, hoặc ghi nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc ngờ vực chẳng nghi, hoặc bịt giấu hoặc chẳng đậy giấu, thảy mọi được rốt ráo thanh tịnh.

Đệ tử sám hối hận rồi, sáu căn cùng bố nghiệp vào sạch, ko lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh, thảy hầu hết hồi hướng dùng trang nghiêm tịnh độ, mọi với chúng sinh, đồng sinh về nước An dưỡng.

Nguyện đức A Di Đà Phật thường mang lại hộ trì, tạo cho căn lành của môn đồ hiện tiền tăng tấn, chẳng mất nhân duyên Tịnh độ, mang lại giờ lâm chung, thân an lành, niệm chánh vững vàng, xem nghe mọi rõ ràng, tận mặt thấy đức A Di Đà cùng những Thánh Chúng, tay núm đài hoa tiếp dẫn đệ tử, trong khoảnh sát na sinh ra trước Phật, đủ đạo hạnh người yêu Tát, rộng lớn độ khắp bọn chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Đệ tử sám hối hận phát nguyện rồi quy mạng đảnh lễ: Nam tế bào Tây Phương cực Lạc ráng giới, đại từ đại bi, A Di Đà Như Lai, thay đổi pháp giới Tam Bảo. <1 lạy>

  


Lư hương thơm vừa xỉu chiên lũ Khói thơm ngát muông nghìn cõi xa Lòng nhỏ kính ngưỡng tha thiết Ngửa ao ước chư Phật yêu mến mà hội chứng minh. Phái nam mô hương thơm Vân Cái người thương tát Ma Ha Tát. <3 lần>