Hoa lụa cầm tay cô dâu

     

CỬA HÀNG CƯỚI HỎI VIPhường 17b HÀNG LƯỢC – Địa chỉ: số 17b phố Hàng Lược, Hoàn Kiếm, TP.. hà Nội.

Bạn đang xem: Hoa lụa cầm tay cô dâu

– Xưởng nạp năng lượng hỏi: số 42 ngõ 242 Phụ Viên, Bồ Đề, Long Biên, thủ đô hà nội.


HOA XE CƯỚI THEO KHOẢNG GIÁ
BÁO GIÁ CÁC DỊCH VỤ KHÁC
*

Hoa Cưới Cầm Tay HT-219

450.000đ


*

Hoa Cưới Cầm Tay HT-253

450.000đ


*

Hoa Cầm Tay HT-401


450.000đ


*

Hoa Cầm Tay HT-440


350.000đ


*

Hoa Cầm Tay HT-420


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-408


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-402


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-608 (Theo mùa)


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-403


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-400


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-239


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-314


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-591


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-592


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-598


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-593


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-421


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-419


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-590


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-412


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-404


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-202


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-329


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-422


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-511


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-410


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-416


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-406


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-224


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-218


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-426


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-424


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-414


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-423


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-407


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-237


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-234


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-433


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-431


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-417


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-425


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-409


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-204


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-217


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-551


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-439


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-418


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-430


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-413


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-225


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-213


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-572


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-444


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-427


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-437


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-415


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-110


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-229


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-347


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-446


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-429


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-441


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-428


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-341


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-454


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-435


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-448


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-432


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-308


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-463


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-436


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-453


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-434


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-538


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-438


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-460


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-540


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-442


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-461


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-449


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-541


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-443


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-465


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-451


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-543


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-445


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-466


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-467


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-545


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-447


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-470


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-473


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-561


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-452


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-471


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-554


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-555


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-455


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-474


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-571


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-562


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-456


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-534


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-577


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-568


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-458


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-536


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-580


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-569


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-459


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-542


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-513


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-576


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-462


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-547


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-312


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-579


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-464


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-548


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-351


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-584


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-468


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-549


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-342


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-585


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-469


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-550


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-201


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-589


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-472


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-552


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-207


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-507


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-535


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-553


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-220


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-509


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-556


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-558


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-203


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-509


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-556


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-558


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-560


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-477


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-478


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-502


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-500


450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-281

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-254

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-214

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-205

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-250

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-269

400.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-240

400.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-265

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-267

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-263

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-179

500.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-252

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-186

500.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-259

400.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-102

350.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-262

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-260

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-255

700.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-270

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-271

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-233

800.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-257

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-227

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-230

Liên Hệ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-238

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-236

800.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-223

700.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-261

800.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-159

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-161

700.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-266

900.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-164

550.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-228

700.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-226

900.000đ


Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-163

500.000đ


Hoa Cưới HT-313


600.000đ


Có thể các bạn quan lại tâm: Thuê Xe Cưới – Hoa Trang Trí Xe Cưới – Hoa Tay Cô Dâu – Tráp Ăn Hỏi – Tráp Dạm Ngõ – Hoa Trang Trí Phòng Cưới – Phông Cưới – Nhà Bạt Đám Cưới – Cổng Hoa Cưới


Với hoa cưới di động, cô dâu có thể lựa chọn hoa tươi hoặc hoa lụa hầu như góp tôn vinh vẻ đẹp nhất của bản thân mình. Thường đang lựa chọn hoa tươi là thiết yếu do sự nhiều chủng loại trong làm ra, Màu sắc cùng sáng chóe hơn. Tuy nhiên, hoa cầm tay bằng lụa cũng đều có phần lớn ưu điểm độ bền cao, sử dụng thoải mái và dễ chịu ko bị dập, lại rất có thể lưu lại làm cho đáng nhớ.

Xem thêm: Phùng Xuân Nhạ Bị Bắt - Chân Dung Tân Bộ Trưởng Bộ Gd

1. Hoa di động cô dâu dạng tròn

Có thể nói đấy là kiểu dáng hoa cưới di động phổ biển nhất, vì kiểu dáng nhỏ tuổi gọn, dễ dàng, thanh thanh không khiến vướng víu Khi cầm bên trên tay đi lại. Hoa cầm tay dạng tròn được kết thành từ không ít nhiều loại hoa, những Color khác nhau theo tứ từ bỏ thành những lớp dạng hình trụ. Đặc điểm: xây dựng đơn giản và dễ dàng, Gọn gàng hoa được cắn vào một trong những khối mút ít tròn ko yêu cầu để cả cuống, tay cầm nhẹ, tiện lợi chụp ảnh ở bất kỳ khía cạnh nào, phối kết hợp nhiều các loại hoa mang đến màu sắc lôi kéo đến bó hoa cưới di động cầm tay. Hoa thích hợp mang lại giao diện hoa di động cầm tay dạng tròn: hoả hồng, hoa lan, hoa ly, hoa đồng tiền…

2. Hoa cưới di động cầm tay dáng ngắn

Hoa cưới di động cầm tay dáng vẻ nlắp với nhiều bông hoa được xếp theo vật dụng kiêu căng tốt khác biệt quanh trục tròn, những hoa lá xòa ra chế tác thành quyết mái vòm. Thiết kế hoa di động cầm tay mẫu mã này bạn dễ dãi phối kết hợp nhiều loại bông hoa không giống nhau hoặc chỉ sử dụng 1 nhiều loại duy nhất. Phần cuống hoa sẽ được thắt dây ruy băng thướt tha thanh nữ tính. Hoa phù hợp đến vẻ bên ngoài hoa cưới cầm tay dáng ngắn: hoa hồng, hoa mẫu mã solo, hoa thược dược…

3. Hoa di động cầm tay nàng dâu dạng thác nước

Đây là giao diện hoa cưới di động phổ biến nghỉ ngơi các nướ Châu Âu, phần hoa lớn được xếp sống bên trên đỉnh và nhỏ dại dần xuống phía dưới cùng kết thành trường đoản cú không hề ít bông hoa lớn nhỏ dại. Thiết kế hoa di động cầm tay dạng này khá cổ xưa, đẳng cấp và sang trọng, phần đuôi rũ lâu năm chuyển động uyển gửi theo nhịp bước của nàng dâu mạng lại vẻ điệu đà, mượt mà. Loại hoa phù hợp mang lại giao diện hoa di động cầm tay cô dâu dạng thác nước: hoa lan White, hoả hồng, hoa lily…

Ngoài những nhân tố bên trên, Khi chọn hoa cưới cầm tay cô dâu cần phải chú ý một vụ việc sau:

+ Chọn hoa di động cầm tay thuộc tông cùng với phong cách trang trí tiệc cưới: Phông nền trang trí tiệc cưới phần nhiều đang theo một tông màu nền chủ đạo, đồng bộ tự khăn trải bàn, nền, rạp cho đến cổng hoa và trang phục cô dâu chụ rể. Vì rứa, Lúc lựa chọn hoa cưới di động cô dâu rất cần phải cân xứng cùng với phong cách tô điểm tiệc cưới sẽ mang về cho chính mình sự phối hợp tuyệt vời tốt nhất.

+ Chọn hoa cầm tay cô dâu cân xứng với bộ váy đầm cưới: Để đem đến một vẻ đẹp hoàn mỹ duy nhất đến cô dâu trong thời gian ngày cưới, ko chỉ còn make up, bộ đồ với phụ khiếu nại, hoa cầm tay nàng dâu cũng cần phù hợp cùng với loại trang phục tân tiến tuyệt truyền thống, váy white color tốt màu đỏ. Một bóa hoa cưới di động đẹp và phù hợp vẫn có tác dụng cô dâu càng thêm nổi bật với tuyệt vời trong ngày quan trọng.

+ Chọn hoa cưới di động theo mùa: Với mỗi mùa trong thời hạn sẽ có được hồ hết loại hoa riêng rẽ mang đến các vẻ đẹp khác nhau cùng cũng tác động bự mang lại Ngân sách bó hoa di động cầm tay. Đó cũng là nguyên do những nàng dâu nên chọn lựa hoa di động cầm tay theo mùa để đảm bảo an toàn có một bó hoa rất đẹp lại bảo đảm tính kinh tế tài chính.