KHUNG SƠ ĐỒ TƯ DUY

Làm cố nào để bạn có thể kết nối những ý tưởng, thể hiện những mối tình dục giữa những phần cùng với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tư duy phù hợp với bạn

Những mẹo này là điểm bước đầu để tạo thành một sơ đồ tư duy.

Cuối cùng, những lựa chọn thiết kế mà các bạn chọn nên nhờ vào vào thông tin bạn muốn hình dung và mục tiêu của sơ đồ tứ duy của bạn.

Điều đặc biệt quan trọng nhất là, hãy nghĩ về khán giả của bạn khi tạo nên sơ đồ tứ duy:

Họ cần tin tức gì nhằm hiểu sơ đồ tứ duy của bạn?Nó phải phải chi tiết đến nút nào?Bạn hoàn toàn có thể làm gì để sơ đồ tứ duy của người tiêu dùng hấp dẫn hơn?