Từ điển anh việt tra từ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển anh việt tra từ

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ điển WordNet, tự điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn có thể setup app ứng dụng từ điển trên Windows nhằm tra trường đoản cú điển thuận lợi khi hiểu văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, tín đồ học rộng lớn biết nhiều (định ngữ) có đặc thù từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở và giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : trường đoản cú điển tự động
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển ký kết hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : từ điển máy tính
descriptor dictionary : từ bỏ điển biểu lộ
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : thứ tự tự điển
electronic commerce dictionary : từ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kiệu kế bên
frequency dictionary : tự điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ dùng từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : từ bỏ điển tài liệu tích thích hợp
machine dictionary : tự điển máy
main dictionary : trường đoản cú điển thiết yếu
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển đưa vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ điển xác định lại
relocation dictionary : tự điển tái định vị
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Mua Cây Ngũ Gia Bì Mua Ở Đâu

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish