Ngũ bộ chú tiếng phạn

home SẢN PHẨM TÔN TƯỢNG PHÁP KHÍ VẬT PHẨM CÚNG DƯỜNG VĂN HÓA PHẨM PHẬT GIÁO NỘI THẤT QUẦN ÁO - Y PHỤC - PHÁP PHỤC TÔN TƯỢNG PHÁP KHÍ VẬT PHẨM CÚNG DƯỜNG VĂN HÓA PHẨM PHẬT GIÁO NỘI THẤT QUẦN ÁO - Y PHỤC - PHÁP PHỤC Blog
*

THẾ NÀO LÀ NGŨ BỘ?

Ngũ bộ có nghĩa là 5 bộ. Vào Phật giáo phân thành 5 cỗ tộc chính!

Là Phật cỗ (chư Phật)

Là Liên Hoa bộ (chư ý trung nhân Tát của dòng liên hoa, hiền lành hòa : tiệm tự trên ...)

Là Kim Cang bộ (chư người tình tát, hộ pháp thuộc mẫu dõng mãnh, phẫn nộ kim cang)

Là Bảo cỗ (chư Thiên)

Là Yết Ma bộ (còn hotline là nghiệp dụng bộ, tức là chư quỷ thần)

5 VỊ PHẬT TƯỢNG TRƯNG cho NGŨ BỘ

Nói một cách 1-1 giản, dễ dàng hình dung, trong cuộc sống đời thường chúng ta, mỗi một bộ tộc người đều sở hữu một người đứng đầu, có tác dụng chủ. Thì trong số bộ của phật giáo cũng vậy, năm bộ đều có 5 vị Phật đứng đầu, tượng trưng cho mỗi bộ với được bỏ ra như sau:

Phật bộ thì tất cả đức Tỳ Lô giá Na (Vairocana) Như Lai hay có cách gọi khác là Đại Nhật Như Lai có tác dụng giáo chủ

Liên Hoa bộ thì bao gồm đức A Di Đà (Amitābha) Như lai hay còn được gọi là Vô Lượng thọ Phật làm cho giáo chủ

Kim Cang cỗ thì có đức A Súc Bệ (Akshobhya) Như Lai làm cho giáo chủ

bão bộ thì bao gồm đức bà mụ (Ratnasambhava) Như Lai làm cho giáo chủ

Yết Ma bộ (nghiệp dụng bộ) thì bao gồm đức Bất Không thành quả (Amoghasiddhi) làm giáo chủ

Năm vị Phật này trong mật tông còn gọi là Ngũ Phương Ngũ Phật, Ngũ Trì Như Lai, Ngũ Phương Phật!

NGŨ BỘ THẦN CHÚ

Ngũ bộ chú được viết như sau:

Om Ram

Om Shrim

Om Mani Pedme Hum

Om Cale Cule Cunde Svaha

Om Bhrum

Phiên âm Phạn Việt như sau:

Um Ram hoặc là Um Rôm

Um Si-Răn

Um ma ni pết mê hùm

Um phụ thân lê chu lê chun đê sô ha

Um bơ-Rum

Phiên âm việt như sau:

Án Lam

Án Xỉ Lâm

Án Ma Ni chén Di Hồng

Án phân tách Lệ nhà Lệ chuẩn chỉnh Đề Ta Bà Ha

Án bộ Lâm

GIẢNG SƠ LƯỢC VỀ NGŨ BỘ THẦN CHÚ

CHƠN NGÔN: ÚM LAM

(hoặc riêng trì chữ Lam cũng được, Lam hoặc Lãm)

Chữ Lam tịnh pháp giới này, nếu tưởng hoặc tụng, hay khiến ba nghiệp thảy phần đa thanh tịnh, toàn bộ tội chướng tận khử tiêu trừ. Lại tuyệt thành tựu kết thúc xuôi toàn bộ việc thù thắng, tùy khu vực trụ xứ thảy được thanh tịnh, y phục ko tịnh lại được tịnh y, thân không tắm cọ lại được sạch sẽ. Nếu sử dụng nước làm sạch không điện thoại tư vấn là chơn tịnh, nếu tất cả pháp giới tâm, Lam trường đoản cú này tịnh đó, tức gọi rốt ráo thanh tịnh bình. Như một hạt linh đơn, điểm sắt thành xoàn báu. Một chữ Chơn ngôn đổi mới nhiễm thành tịnh. Kệ rằng:

Ra tự sắc trắng sạch

Không điểm trang nghiêm đó.

Bạn đang xem: Ngũ bộ chú tiếng phạn

Như trên đảnh kia minh châu để nơi nhục kế, Chơn ngôn đồng pháp giới, vô lượng các tội trừ. Toàn bộ chạm nơi uế, cần gia từ môn này. Vì vậy Liên Hoa bộ Niệm Tụng Pháp nói: nếu va chỗ dơ uế, yêu cầu quán tưởng bên trên đảnh có chữ pháp giới sanh ra, phóng ánh nắng sắc đỏ. Tức là LAM trường đoản cú vậy.

(Nếu thật không có ngoại duyên đầy đủ, không nước vệ sinh rửa, thiếu thốn y bắt đầu thanh tịnh, dùng chữ LAM này tịnh đó, ví như ngoại duyên tương đối đầy đủ mà ko tắm rửa cầm áo mới, để triển khai phép tịnh này là người không có lòng cung kính, là tín đồ biếng nhác, chính là lỗi khi mạn vậy. Như vậy làm sao sanh phước khử tội được? Thành tựu việc sở cầu Tất-địa. Giả dụ trước như pháp vệ sinh rửa không bẩn sẽ, khoác y bắt đầu thanh tịnh, lại sử dụng chơn ngôn này tịnh nữa, tức trong ngoại trừ thanh tịnh, việc mong mỏi cầu vẫn mau được linh nghiệm).

VĂN-THÙ NHỨT TỰ CHƠN-NGÔN: ÚM XỈ-LÂM.

Chữ xỉ-lâm này là hai âm (nhị hiệp), hoặc ba âm (tam hiệp): Thất-li-long, hoặc bốn âm (tứ hiệp): Thể-li-hê-dâm. Ngài Nghĩa Tịnh dịch: Thất-lạc-hê-diêm. Bốn chữ bởi vậy hợp có tác dụng một tiếng, new thành Phạn âm một chữ. Như không thể hiểu rành Phạn âm, thì thật khó được chơn diệu. Một chữ vương vãi Chú này, công lực không hề nhỏ không thể nghĩ về bàn.

Như Văn-thù tuyệt nhất Tự Đà-ra-ni Pháp nói: Đức rứa Tôn bảo những chư Thiên rằng: nên tìm hiểu Đà-ra-ni này là vua lớn trong các Chú, có đại Thần lực. Giả dụ có bạn trai lành, gái tín, xuất xắc thọ trì Văn-thù sư-lợi Bồ-tát thường đến ủng hộ. Hoặc khi thức, hoặc vào chiêm bao, vày hiện thân tướng và những việc lành. Chú này còn tốt nhiếp được Văn-thù sư-lợi Bồ-tát, huống các Bồ-tát và các chúng hiền khô Thánh, Thế, Xuất cố kỉnh gian. Chú này có công suất tiêu trừ tất cả tội ngũ nghịch, tứ trọng cùng nghiệp thập ác. Nên biết Chú này đối với các Thần chú trong thế gian và xuất trần thế rất là thù chiến thắng hơn hết. Là tâm của chư Phật hay khiến cho tất cả những sở nguyện thảy hầu hết đầy đủ. Khi chưa lấy lệ (tác pháp) tức tuyệt thành tựu xuất sắc đẹp những việc như ý. Nếu phát vô thượng đại Bồ-đề tâm, tụng một vươn lên là có năng lượng thủ hộ tự thân mình. Nếu như tụng hai đổi thay có năng lực thủ hộ đồng bạn. Giả dụ tụng bố biến có năng lượng thủ hộ tín đồ trong một nhà. Nếu tụng bốn biến hóa có năng lượng thủ hộ người trong một thành. Nếu như tụng năm thay đổi có năng lượng thủ hộ bạn trong một nước. Nếu tụng sáu biến chuyển có công suất thủ hộ fan trong độc nhất vô nhị thiên hạ. Nếu tụng bảy phát triển thành có công năng thủ hộ tín đồ trong tứ thiên hạ. Nếu trong những buổi mau chóng mai tụng một biến đổi chú này nội địa rửa phương diện hay khiến cho người thấy sinh lòng hoan hỷ, còn nói rằng: Nếu gồm chúng sinh bị Phi đầu Quỷ bắt giữ, mang tay mình thoa địa điểm mặt tín đồ kia, tùng chú 108 biến, làm nên tướng mạo đáng sợ, liền rước tay trái kiết bổn sanh ấn (lấy ngón tay mẫu co để trong tâm bàn tay, tư ngón sau vắt ngón tay mẫu lại, trong khi cầm cú) tức trường đoản cú nộ hét, hai con mắt ngầm nghiêm, tụng thần chú này mà thoa vào tín đồ bệnh, hoạn dịch tức trừ. Nếu toàn bộ quỷ gây làm cho hoạn bệnh, sử dụng chú này chú vào tay khía cạnh 108 biến, thiêu An tức hương xông đó, tay trái kết ấn bổn sanh, tay phương diện xoa vào đầu dịch nhơn, bệnh dịch tức trừ lành. Nếu như muốn đi qua toàn bộ chỗ hiểm nạn, sư tử, hổ lang, độc xà, oán tặc nên rất cần phải thân trung khu không được gần gụi người phái nữ và nạp năng lượng đồ ngũ tân, tất cả rượu thịt, đối các chúng sinh khởi đại bi tưởng, chí tâm tụng chú 49 biến, thì các oán ác tự nhiên lui tản, giả như có gặp mặt cũng đếu hoan hỷ. Chú này còn có những chúng sanh, hoặc một kiếp, hoặc vô lượng kiếp, cho đến danh trường đoản cú cũng quan yếu nghe được, huống gì được thấy mà chăm tâm trì tụng, Đà-ra-ni này hay khiến cho chúng sanh hiện đời với đương lai thường được an ẩn, cùng các Như Lai và bọn chúng đại Bồ-tát, thường làm cho quyến thuộc. Vậy nên phải thân mật sanh trung tâm tưởng khó gặp, tránh việc khinh nhẹ, khởi ngờ vực tâm, rộng như những kinh đang nói, thiết yếu chép hết.

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHƠN-NGÔN

- Úm ma ni pát mê hum.

- Úm ma ni chén di hồng.

- Úm ma ni pết-nạp minh hồng.

Kinh nghiêm túc Bảo vương vãi nói: lúc bấy giờ đức tiệm Tự trên Bồ-tát nói Thần Chú Đại Minh này, tứ đại bộ châu cùng cung điện của các cõi trời, thảy đông đảo rung động, nước bốn hải dương lớn, nổi sóng ào ạt, không còn thảy các ma thao tác chướng ngại lo sợ chạy trốn tản mất.

Phật bảo Trừ chiếc Chướng Bồ-tát rằng: Sáu chữ Đại Minh Đà-ra-ni này, khó được gặp gỡ gỡ, nếu có fan nào được sáu chữ Đại Minh Vương trên đây thì fan đó tham, sân, mê man độc cần yếu nhiễm ô, nếu đeo sở hữu trì giữ vị trí thân, người này cũng không truyền nhiễm trước bệnh tía độc. Chơn ngôn này vô lượng tương ưng, với các Như Lai ngoài ra không biết, huống gì Bồ-tát làm nuốm nào biết được? Đây là nơi bổn tâm vi diệu của quán Tự trên Bồ-tát. Nếu tín đồ nào tốt thường lâu trì chú Đại Minh này ở cơ hội trì tụng tất cả chín mươi chín căn-già hà sa số Như Lai tập hội, lại sở hữu vi è số Bồ-tát tập hội, lại sở hữu vô số Thiên Long chén bát Bộ đến để hộ vệ bạn ấy. Tín đồ trì tụng Thần chú này bảy đời cái họ đều sẽ tiến hành giải thoát, trong bụng có loài trùng đang được vị thế bất thoái gửi của Bồ-tát. Nếu đeo trì trong thân trên đảnh, có tín đồ được thấy fan đeo trì ấy cũng giống như đồng thấy thân Kim Cang của Như-Lai. Nếu như hay ý pháp niệm tụng, tức được vô vàn biện tài, ngày ngày thường đủ sáu Ba-la-mật viên mãn công đức. Trường hợp trong miệng khá thở ra chạm vào tín đồ nào, fan đó ngay tức thì khởi trung khu lành xa lìa các sân độc, sẽ được bất thoái chuyển Bồ-tát, mau triệu chứng Vô thượng Bồ-đề. Người đeo trì duy trì gìn Chú này, đem tay rờ đến người nào, hoặc mang mắt liếc quan sát đến các loài dị loại, các hữu tình, thảy phần nhiều mau được địa vị Bồ-tát. Bạn như vậy vĩnh viễn ko thọ những khổ sanh, lão, bệnh, tử.

Lại nữa Phật nói: Vi trần đã có, ta có thể đếm con số kia được, cho đến nước đại hải ta rất có thể biết con số kia. Giả dụ có tín đồ niệm sáu chữ Đại Minh một biến, đã làm được công đức nhưng mà ta chẳng thể tính đếm số lượng, trả như trong tứ đại bộ châu, toàn bộ kẻ nam nữ giới đều hội chứng được địa vị Thất địa Bồ-tát, công đức đã tất cả cùng với người niệm Lục tự Đại Minh một phát triển thành mà công đức không không nên khác. Trường hợp có tín đồ viết chép Đại Minh này, đồng với bài toán viết chép 8 vạn 4 ngàn Pháp tạng. Nếu lấy kim bảo cõi Trời chế tạo hình tượng của các đức Như Lai số như vi trần, không bằng chép viết một chữ trong sáu chữ Đại Minh này, địa điểm thu hoạch công đức quả báo quan yếu nghĩ bàn, tín đồ ấy sẽ được 108 món Tam-ma-địa môn. Chỉ niệm một vươn lên là sẽ được toàn bộ Như Lai rước y phục ăn uống thuốc thang cùng đồ ngồi nằm tương đối đầy đủ tất cả để cúng dường. Pháp này sống trong Đại thừa khôn xiết là buổi tối thượng, tinh thuần vi diệu. Toàn bộ Như Lai và những Bồ-tát thảy các cung kính lẹo tay làm lễ.

Khi nói sáu chữ Chơn ngôn này có bảy mươi trăm ức những đức Như Lai phần lớn đến tập hội, đồng nói: Thất-cu-chi Chuẩn-đề Đà-ra-ni. Vậy nên biết sáu chữ Chơn ngôn cùng với Chuẩn-đề Chơn ngôn tình đầu tương tu. Như mong muốn cùng Chuẩn-đề Chơn ngôn đồng tụng ấy, rất có thể trước Chuẩn-đề Chơn ngôn niệm tụng. Tuy nhiên cần yếu hèn hiệp nhị chữ nạp-minh có tác dụng một chữ mới cân xứng Phạn âm. Hoặc mong muốn riêng trì tụng, công đức như trên sẽ nói. Nếu muốn như pháp kiết Đàn niệm tụng rõ như bản kinh văn, trên đây không chép hết.

Ngài Kim Cang Trí nói: Nếu ước giải thoát mau thoát ra khỏi sinh tử, tu pháp Tam-ma-địa Du-già cửa hàng hạnh, vô cam kết vô số niệm tụng, tức tưởng tự trung ương như phương diện trăng tròn sáng im re thanh tịnh, trong ngoại trừ phân minh. đem chữ Án trong tim nguyệt luân ấy.

CHUẨN ĐỀ CHÚ

Lấy chữ CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA PHẠ HA, từ bỏ trước xoay vòng mặt hữu lần lượt tiếp tục nối nhau thành vòng tròn, tiệm xét nghĩa của mỗi chữ, tâm luôn luôn tương ưng không không đúng khác.

TRÌ MINH TẠNG NGHI QUỸ NÓI:

Chữ Án là Tỳ-lô-giá-na Phật căn bản.

Chữ phân tách là là Đại Luân Minh vương vãi căn bản.

Chữ Lệ là là Đại phẫn nộ Bất Động Tôn Minh vương căn bạn dạng cũng là MÃ ĐẦU MINH VƯƠNG CĂN BẢN.

Chữ chủ là TỨ TÝ PHẬT THÂN CĂN BẢN.

Chữ Lệ là BẤT KHÔNG QUYẾN TÁC CĂN BẢN cũng là Quán-tự-tại Bồ-tát căn bản.

Chữ chuẩn là Đại Tôn-na Bồ-tát căn bản.

Xem thêm: Thức Ăn Bổ Máu Việt Nam - 10 Siêu Thực Phẩm Ngăn Ngừa Thiếu Máu

Chữ Đề là KIM CANG TÁT-ĐỎA BỒ-TÁT.

Chữ Ta-Phạ là Y-CA NẶC-TRA BỒ-TÁT căn bản.

Chữ Hạ là PHẠ-NHỰT RA-NẴNG KHƯ MINH VƯƠNG CĂN BẢN.

THỨ ĐẾN TƯ DUY TỰ MẪU CHỦNG TỬ NGHĨA

Chín chữ: Thánh Phạn từ này, xuất xắc sanh toàn bộ chữ, cho nên nói rằng từ bỏ mẫu. Nói là chủng tử ấy, là dẫn sinh nghĩa, nhiếp trì nghĩa. đem một chữ đầu làm chủng tử, sau các chữ là sơ hữu quán trí, y sở dẫn sanh nhiếp vào chữ ban đầu. Nếu như đắc được Án trường đoản cú môn kín tương ưng này, tức đắc được vô vàn pháp tạng của chư Phật, ngộ được tất cả các pháp vốn ko sanh, một mà khắp mang lại tất cả, khẩu ca khắp hết, vì tiếng nói do ngộ tất cả pháp vốn ko sanh, đề nghị đạt đến những pháp vốn “không”, đem những pháp nhập vào thật tướng, cho nên vì vậy không sanh, không diệt, sẽ ngộ đến tất cả pháp thì tiếng nói bặt dứt, không còn ngôn thuyết; pháp tướng tá là bình đẳng, như trận mưa lớn rưới khắp cho nên vì thế nói là bình đẳng. Mỗi một chữ phải tư duy quán sát, thời toàn bộ hạnh nguyện rất nhiều được đầy đủ.

Chữ Án (úm) là nghĩa cha thân, cũng là nghĩa toàn bộ các pháp vốn không sanh. Ngài Kim Cang Trí dịch: Chữ Án (úm) từ bỏ môn ấy, là nghĩa lưu giữ chú như dòng nước chảy ko sanh, không diệt, là nghĩa về tối thắng của tất cả cá pháp.

Chữ phân tách là nghĩa tất cả pháp không sanh, ko diệt. Ngài Kim Cang Trí dịch: là nghĩa vô hành tất cả pháp.

Chữ Lệ là nghĩa vô sở đắc của toàn bộ pháp tướng.

Chữ chủ là nghĩa vô sanh khử của toàn bộ pháp. Ngài Kim Cang Trí dịch: Là nghĩa vô khởi trụ của toàn bộ pháp.

Chữ Lệ là nghĩa vô cấu của toàn bộ pháp.

Chữ chuẩn chỉnh là nghĩa vô đẳng giác của toàn bộ pháp.

Chữ Đề là nghĩa vô thủ xả của toàn bộ pháp.

Chữ Ta-phạ là nghĩa vô ngôn thuyết bình đẳng của tất cả pháp.

Chữ Ha là nghĩa vô nhơn của toàn bộ pháp. Nghĩa là với toàn bộ pháp vô nhơn vắng vẻ lặng, vô trụ Niết-bàn.

Do tất cả pháp vốn ko sanh, nên tức được bất sanh bất diệt. Bởi bất sinh bất diệt nên được tướng tá vô sở đắc. Bởi tướng vô sở đắc cần tức được vô sinh diệt. Bởi vô sanh diệt buộc phải tức được vô cấu. Bởi vô cấu đề xuất tức được vô đẳng giác. Vì chưng vô đẳng giác đề nghị tức được vô thủ xả. Bởi vô thủ xả bắt buộc tức được đồng đẳng vô ngôn thuyết. Do đồng đẳng vô ngôn thuyết yêu cầu được vô nhơn, vô quả, Bát-nhã tương ưng, vô sở đắc mang làm phương tiện đi lại nhập vào thắng nghĩa, thiệt thờ-chứng pháp giới chơn như. Đây là Tam-ma-địa niệm tụng vậy.

Giải: vày ngộ tất cả pháp vốn ko sanh, bình đẳng không hai, yêu cầu vô tách biệt trí thuộc Bát-nhã Ba-la-mật, vô trí vô đắc tương ưng nhau. Do vô sở đắc trí này, làm phương tiện đi lại ngộ nhập buổi tối thắng nghĩa đế, bệnh pháp giới chơn như. Pháp chơn như hải này sẽ không thể đem khẩu ca trình bày, vị là cảnh giới Thành trí sở bệnh tự ngộ ra của chư Phật, đề nghị không thể đem trọng tâm hiểu biết sáng tỏ mà suy lường.

PHẬT ĐẢNH ĐẠI LUÂN NHỨT TỰ MINH VƯƠNG CHƠN NGÔN: call là Thần Chú BỘ-LÂM

kéo lưỡi ngân music dài ra, nhị chữ đúng theo lại có tác dụng một chữ, cũng nói Bộ-lâm hoặc Phô-long. Lại nói Bộ-lung, hoặc Bột-long. Bất không Tam Tạng dịch: Bột-lỗ-úm tía chữ vừa lòng lại làm một chữ. Chữ rằng chữ Lỗ kéo dãn dài lưỡi tầm thường làm một âm. Lại nữa, tiếng kéo dãn dài ra từ vào yết hầu nhưng mà phát music như tiến công trống lớn. Bạn dạng xưa dịch Bộ-lâm hơi sai không được đúng lắm. Như vậy âm giọng rất cực nhọc đúng chỉ fan nào tốt Phạn âm mới có thể được đó).

Kinh Căn bản Nghi Quỹ nói: Phật Đảnh Đại Luân Nhứt từ bỏ Minh vương vãi này được thành tựu cho đến đối cùng với chánh pháp của Đức Như Lai lúc sắp ý muốn diệt, có công suất làm các Phật sự. Lại hay ủng hộ tất cả Pháp tạng của những Đức Như Lai. Một chữ Minh vương vãi này, sau thời điểm Phật khử độ trong thời kỳ mạt pháp, trợ giúp người tu hành sống trong trần thế được thù chiến thắng hơn tất cả chơn ngôn, và chư Phật, Bồ-tát cũng gần như thọ trì, cũng chính vì quá khứ Phật Bồ-tát đã truyền nói. Nếu ở nơi nào có người tu hành chuyên tâm trì tụng Đại Minh Chú này, ở phần đó trong vòng địa giới, năm do-tuần có tất cả các ác tinh diệu (sao xấu) không dám xâm gần, các ác quỷ thần đông đảo tự chạy trốn tản mất, cho tới tất cả những ác không dám làm hại, không chỉ có vậy với Thiên nhơn, Thánh nhơn, cũng không dám gần. Nếu người trì tụng toàn bộ nghiệp chướng rất nhiều được thanh tịnh, nếu có ủng hộ hay ẩn thân mình, nhập vào tất cả trong nhiều những bộ, không nơi chướng ngại, đối với thế gian cùng xuất trần thế không dám làm cho hại, có công năng bẻ gãy tất cả các ác chú trong cố gắng gian. Chơn ngôn này là đỉnh đầu của tất cả chư Phật, là trung khu của Văn-thù Bồ-tát, tốt ban thí vô úy (không sợ hãi) xuất xắc ban an vui cho toàn bộ chúng sanh, phàm có tu trì tùy ý đắc quả, đồng ngọc suôn sẻ châu có công năng làm đống ý tất cả, ví như trì tụng những Thần chú khác cơ mà không thành tựu, bắt buộc dùng chơn ngôn này cùng chung Thần chú khác đồng trì tụng, quyết định thành tựu. Nếu như không thành tựu cùng linh nghiệm, thì các Chư Thần của Thần chú tê đầu vẫn phá bể có tác dụng bảy phần. Phải biết Chơn ngôn này tuyệt giúp tất cả các Thần chú mau được thành tựu.

LỢI ÍCH CỦA NGŨ BỘ CHÚ:

Ngũ cỗ Chú nếu ai trì tụng được lâu dài hơn thì công đức khôn cùng to lớn. Cần yếu tính đếm, phàm tất cả nguyện chi cũng hồ hết thành tựu. Luôn gần gủi chánh pháp, tam bảo, lâu dài xa lìa ác đạo, làm chúng ta lành với những thiện tri thức, người tình tát, chư thiên luôn luôn ủng hộ. Chư Phật Gia trì ngày đêm. Công đức, công dụng không thể nghĩ về bàn

PHÉP TU TRÌ ĐƠN GIẢN NGŨ BỘ CHÚ

Người hành trì ngũ cỗ chú, nếu có 1 ban bái Phật thì sẽ càng tốt, nếu như ko có, chỉ cần 1 ảnh Phật là đủ, cùng 1 sợ dây chuỗi tràng hạt cầm cố là đủ, Về mặt tinh thần, hành giả cần phải có tính tâm, tránh trì tâm, ko phải nghi hoặc bất kể điều gì. Và thực hành như sau:

Mỗi ngày phân thành nhiều thờ, 3 thời, 4 thời, 6 thời cơ mà tu trì.

Đầu tiên thì làm những nghi lễ phổ biến như dưng hương, thỉnh tam bảo, đọc chú đại bi

sau chính là phát nguyện:

Nam mô Bổn Sư mê thích Ca Mâu Ni Phật

Đệ tử ..... Pháp danh ....... Hôm nay do nhân duyên được chạm chán thần chú Ngũ Bộ, môn đồ xin được thọ trì, nguyện ko vứt sót. Kính mong chư Phật tự bi gia trì, chứng tỏ cho đệ tử, thân tâm luôn luôn an lạc, tâm tình nhân đề luôn kiêng cố, được quả vô thượng người thương đề, tạo tác dụng cho bọn chúng sinh.

Sau kia là bắt đầu ngồi xuống, tay trái kết ấn Kim Cang Quyền (ngón dòng để vào đốt cuối của ngón vô danh, gần kề lòng bàn tay, 4 ngón còn lại nắm chạt ngón mẫu tạo thành quyền, tay đề xuất lần chuỗi, trì tụng thần chú ngũ bộ 108 biến.

Sau sẽ là hồi hướg công đức, tụng trung khu kinh bát nhã, quy y tam bảo. Vậy là viên mãn 1 thời khóa. Những đạo hữu rất có thể thực hành theo cách thức này để khiến cho mình được sự tác dụng ko thể suy nghĩ bàn.