Kinh hồng danh sám hối

     

*
NGHI THỨC SÁM HỐI

SÁM HỐI LÀ LÀM CHO ba NGHIỆP ĐƯỢC THANH TỊNH

NIỆM HƯƠNG BÁI LỄ( Thắp đèn xông hương trầm xong, đứng ngay lập tức ngắn chấp tay nhằm ngang ngực mật niệm )

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

Án, lam túa ha. ( 3 lần )

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

Án, ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám.( 3 lần )

( tất cả điều quỳ chấp tay. Vị công ty lễ cầm cha cây hương chuyển ngang trán đọc bài bác Cúng hương với Kỳ nguyện )

CÚNG HƯƠNG

Nguyện demo diệu mùi hương vân,Biến mãn thập phương giới,Cúng nhường nhịn nhứt thiết Phật,Tôn pháp chư nhân tình Tát,Vô biên Thanh Văn chúng,Cập nhứt thiết Thánh Hiền,Duyên khởi quang minh đài,Xứng tánh tác Phật sự,Phổ huân chư chúng sanh,Giai phát nhân tình đề tâm,Viễn ly chư vọng nghiệp,Viên thành Vô thượng đạo.

Bạn đang xem: Kinh hồng danh sám hối

( Xá 3 xá, phát âm tiếp bài xích Kỳ nguyện )

KỲ NGUYỆN

Tư thời đệ tử chúng đẳng,hiện thập phương Phật tử, cung từ bỏ Phật chi phí dị khẩu đồng âm thiết lễ Sám ân hận công đức; Nguyện thập phương thường xuyên trụ Tam Bảo cập nhứt thiết Thánh Hiền chứng minh gia hộ đẻ tử bọn chúng đẳng: phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, túc trái oan khiên, vớ giai tiêu diệt, thiện căng tăng trưởng, phước trí trang nghiêm, sở nguyện tuỳ tâm, kiết tường như ý. Ngưỡng ước chư Phật thuỳ từ chứng minh gia hộ.

( Đứng dậy gặm hương lên lư, đọc bài xích tán Phật )

TÁN PHẬT

Pháp vương Vô thượng tôn,Tam giới vô luân thất,Thiên nhơn bỏ ra Đạo sư,Tứ sanh chi Từ phụ,Ư nhứt niệm quy y,Năng diệt tam kỳ nghiệp,Xưng dương nhược tán thán,Ức kiếp mạc năng tận.

QUÁN TƯỞNG

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,Cảm ứng đạo giao nan tư nghị,Ngã thử đạo tràng như đế châu,Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,Ngã thân hình ảnh hiện chư Phật tiền,Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam mô tận hư không, vươn lên là pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương Chư Phật, Tôn Pháp, nhân hậu Thánh Tăng, hay trụ Tam Bảo. ( 1 lạy )

Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư ưa thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sánh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi nhân tình Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền ý trung nhân Tát, Hộ Pháp Chư Tôn người yêu Tát, Linh đánh Hội Thượng Phật người yêu Tát. ( 1 lạy )

Chí trung ương đảnh lễ: Nam mô Tây phương cực Lạc trái đất Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán gắng Âm nhân tình Tát, Đại cố kỉnh Chí người yêu Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương ý trung nhân Tát, tịnh tâm Đại Hải Chúng ý trung nhân Tát. ( 1 lạy )

( Vô chuông mỏ cùng đồng tụng )

TÁN DƯƠNG CHI

Dương chi tịnh thuỷ,Biến trặc tam thiên,Tánh không bát đức lợi nhơn thiên,Pháp giới quảng tăng diên,Diệt tội tiêu khiên,Hoả diệm hoá hồng liên.Nam tế bào Thanh Lương Địa người tình Tát Ma Ha Tát. ( 3 lần )

CHÚ ĐẠI BI

Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật bồ Tát. ( 3 lần )Thiên thủ thiên nhãn vô không tự tin đại bi chổ chính giữa đà ra ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam tế bào a rị da, Bà lô yết đế thước chén ra da, tình nhân đề tát đoả bà da, Ma ha tát đoả bà da, Ma ha mũ chào mào ni ca da. Án, Tát bàn ra phát duệ, Số đát mãng cầu đát toả.Nam tế bào tất kiết lật đoả y mông a rị da, Bà lô yết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào na ra cẩn trì, Hê rị ma ha cung cấp đa sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát nhiều na ma bà già, Ma phát đạt đậu, Đát điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha bồ đề tát đoả, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê rị đà dựng, Cu lô cu lô yết mông, Độ lô độ lô phát xà domain authority đế, Ma ha phân phát xà da đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni , Thất Phật ra da, Dá ra dá ra. Mạ mạ phát ma ra, Mục đế lệ, Y hê y hê, Thất na thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, vạc sa phát sâm, Phật ra xà da, Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra, tất rị vớ rị, tô rô đánh rô, người yêu đề dạ bồ đề dạ, người yêu đà dạ người tình đà dạ, Di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, Địa rị sắc đẹp ni na, bố dạ ma na, Ta bà ha. Vớ đà dạ, Ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, Ta bà ha. Tất đà du nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì, Ta bà ha. Ma ra na ra, Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, Ta bà ha. Ta bà ma ha a vớ đà dạ, Ta bà ha. Trả kiết ra a vớ đà dạ, Ta bà ha. Bố đà ma yết vớ đà dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, Ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, Ta bà ha.Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị da, Bà lô kiết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha. Án tất năng lượng điện đô, Mạn đà ra, Bạt đà dạ, Ta bà ha.

Nam tế bào Bổn Sư say mê Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần )

KHAI khiếp KỆ

Vô thượng thậm thâm ảo diệu pháp,Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,Ngã kim con kiến văn đắc lâu trì,Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

NAM MÔ HỒNG DANH HỘ THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT( 3 lần )

HỒNG DANH BỬU SÁM NGHI THỨC

(O : Đánh chuông với lại 1 lần )

Đại từ đại bi mẫn bọn chúng sanhĐại tin vui đại xả tế hàm thức,Tướng hảo quang đãng minh dĩ tự nghêm,Chúng đẳng chí trọng tâm quy mạng lễ. O (1)Nam tế bào quy y Kim Cang Thượng Sư. O (2)Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. O (3)Ngã kim phát trung khu bất vị tự mong Nhơn Thiên phước báu, Thanh Văn, Duyên Giác, nãi chí quyền vượt chư vị người tình Tát, duy y buổi tối Thượng thừa, phát bồ đề tâm, nguyện dữ pháp giới chúng sanh nhứt thời đồng đắc A nậu đa la Tam miệu tam người tình đề. O (4)Nam tế bào quy y thập phương tận lỗi không giới nhứt thiết chư Phật. O (5)Nam tế bào quy y thập phương tận lỗi không giới nhứt thiết Tôn Pháp. (6)Nam mô quy y thập phương tận lỗi không giới nhứt thiết hiền đức Thánh Tăng. O (7)Nam tế bào Như Lai, Ứng Cúng, Chánh biến đổi Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, trần gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, thay Tôn. O (8)Nam mô Phổ quang đãng Phật. O (9)Nam tế bào Phổ Minh Phật. O (10)Nam mô Phổ Tịnh Phật. O (11)Nam mô Đa Ma La Bạt rán Đàn mùi hương Phật. O (12)Nam mô chiên Đàn quang quẻ Phật. O (13)Nam tế bào Ma Ni Tràng Phật. O (14)Nam mô Hoan hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. O (15)Nam tế bào Nhứt Thiết trần thế Nhạo kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. O (16)Nam tế bào Ma Ni Tràng Đăng quang quẻ Phật. O (17)Nam tế bào Huệ Cự Chiếu Phật. O (18)Nam mô Hải Đức quang quẻ Minh Phật. O (19)Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim quang đãng Phật. O (20)Nam tế bào Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. O (21)Nam mô Đại Bi quang quẻ Phật. O (22)Nam mô Tự Lực vương vãi Phật. O (23)Nam tế bào Từ Tạng Phật. O (24)Nam mô cừu Đàn Khốt Trang Nghiêm chiến hạ Phật. O (25)Nam mô hiền hậu Thiện Thủ Phật. O (26)Nam tế bào Thiện Ý Phật. O (27)Nam mô Quảng nghiêm túc Vương Phật. O (28)Nam tế bào Kim Hoa quang quẻ Phật. O (29)Nam tế bào Bảo dòng Chiếu không Tự trên Lực vương vãi Phật. O (30)Nam mô hư Không Bảo Hoa quang quẻ Phật. O (31)Nam mô giữ Ly nghiêm túc Vương Phật. O (32)Nam mô Phổ Hiện dung nhan Thân quang Phật. O (33)Nam tế bào Bất Động Trí quang quẻ Phật. O (34)Nam mô thu phục Chúng Ma vương Phật. O (35)Nam tế bào Tài quang đãng Minh Phật. O (36)Nam tế bào Trí Huệ chiến hạ Phật. O (37)Nam tế bào Di Lặc Tiên quang Phật. O (38)Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí vương Phật. O (39)Nam mô gắng Tịnh quang quẻ Phật. O (40)Nam tế bào Long Chủng Thượng Tôn vương vãi Phật. O (41)Nam mô Nhựt Nguyệt quang quẻ Phật. O (42)Nam mô Nhựt Nguyệt Châu quang đãng Phật. O (43)Nam mô Huệ Tràng chiến hạ Vương Phật. O (44)Nam tế bào Sư Tử Hống Tự tại Lực vương vãi Phật. O (45)Nam mô Diệu Âm win Phật. O (46)Nam mô hay Quang Tràng Phật. O (47)Nam mô Quang ráng Đăng Phật. O (48)Nam tế bào Huệ oai phong Đăng vương vãi Phật. O (49)Nam tế bào Pháp thắng Vương Phật. O (50)Nam tế bào Tu Di quang Phật. O (51)Nam tế bào Tu Ma na Hoa quang Phật. O (52)Nam mô Ưu Đàm chén bát La Hoa Thù chiến hạ Vương Phật. O (53)Nam mô Đại Huệ Lực vương Phật. O (54)Nam mô A Súc Tỳ Hoan tin vui Quang Phật. O (55)Nam tế bào Vô Lượng Âm Thanh vương vãi Phật. O (56)Nam tế bào Tài quang quẻ Phật. O (57)Nam tế bào Kim Hải quang đãng Phật. O (58)Nam tế bào Sơn Hải Huệ Tự tại Thông vương Phật. O (59)Nam mô Đại Thông quang Phật. O (60)Nam mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn vương Phật. O (61)Nam mô đam mê Ca Mâu Ni Phật. O (62)Nam tế bào Kim Cang Bất Hoại Phật. O (63)Nam mô Bảo quang đãng Phật. O (64)Nam tế bào Long Tôn vương Phật. O (65)Nam mô Tinh Tấn Quân Phật. O (66)Nam tế bào Tinh Tấn tin vui Phật. O (67)Nam mô Bảo Hoả Phật. O (68)Nam mô Bảo Nguyệt quang Phật. O (69)Nam mô hiện Vô gàn Phật. O (70)Nam tế bào Bảo Nguyệt Phật. O (71)Nam tế bào Vô Cấu Phật. O (72)Nam mô Ly Cấu Phật. O (73)Nam tế bào Dõng Thí Phật. O (74)Nam mô Thanh Tịnh Phật. O (75)Nam tế bào Thanh Tịnh Thí Phật. O (76)Nam mô Ta lưu lại Na Phật. O (77)Nam mô Thuỷ Thiên Phật. O (78)Nam mô Kiên Đức Phật. O (79)Nam mô chiên Đàn Công Đức Phật. O (80)Nam mô Vô Lượng Cúc quang quẻ Phật. O (81)Nam tế bào Quang Đức Phật. O (82)Nam mô Vô Ưu Đức Phật. O (83)Nam mô Na La Diên Phật. O (84)Nam mô Công Đức Hoa Phật. O (85)Nam mô Liên Hoa quang đãng Du Hý Thần Thông Phật. O (86)Nam mô Tài Công Đức Phật. O (87)Nam mô Đức Niệm Phật. O (88)Nam mô Thiện danh xưng Công Đức Phật. O (89)Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng vương vãi Phật. O (90)Nam mô Thiện Du cỗ Công Đức Phật. O (91)Nam tế bào Đấu chiến thắng Phật. O (92)Nam mô Thiện Du bộ Phật. O (93)Nam mô Châu Tráp chỉnh tề Công Đức Phật. O (94)Nam mô Bảo Hoa Du cỗ Phật. O (95)Nam tế bào Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La thọ Vương Phật. O (96)Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. O (97)

Như thị đẳng, nhứt thiết cố gắng giới, chư Phật nỗ lực Tôn, thường trụ trên thế, thị chư gắng Tôn, đương tự niệm xẻ ! Nhược bửa thử sanh, nhược xẻ tiền sanh, tùng vô thỉ sanh tử dĩ lai, sở tác chúng tội, nhược từ tác, nhược giáo tha tác, loài kiến tác tuỳ hỷ. Nhược tháp, nhược Tăng, nhược tứ chiếng Tăng vật, nhược tự thủ, nhược giáo tha thủ, loài kiến thủ tuỳ hỷ.Ngũ vô loại gián tội, nhược từ tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tuỳ hỷ.Thập bất thiện đạo, nhược từ tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tuỳ hỷ.Sở tác tội chướng, hoặc hữu phú tàng, hoặc bất phú tàng, ưng đoạ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chư dư ác thú, biên địa, hạ tiện, cập miệt lệ xa, như thị đẳng xứ, sở tác tội chướng, kim giai sám hối. O (98)Kim chư Phật rứa Tôn, đương chứng tri ngã, đương ức niệm ngã, ngã phục ư chư Phật cố gắng Tôn tiền, tác như thị ngôn: Nhược ngã thử sanh, nhược bổ dư sanh, tằng hành ba thí, hoặc thủ tịnh giới, nãi chí thí dữ súc sanh, nhứt đoàn đưa ra tự, hoặc tu tịnh hạnh, mua thiện căn, thành quả chúng sanh, sở hữu thiện căn , tu hạnh tình nhân đề, thiết lập thiện căn, cập vô thượng trí, cài đặt thiện căn, nhứt thiết hiệp tập, giảo kế trù lượng, giai tất hồi phía A nậu đa la Tam miệu tam bồ đề; như quá khứ, vị lai, lúc này chư Phật sở tác hồi hướng, vấp ngã diệt như thị hồi hướng, bọn chúng tội giai sám hối, chư phước tận tuỳ hỷ, cập thỉnh Phật công đức, nguyện thành vô thượng trí.

Xem thêm: Kỹ Thuật Trồng Rau Diếp Cá, Vườn Rau Diếp Cá Của Nhà Vườn Nguyễn Vũ Sơn

Khứ, lai, hiện tại Phật, ư chúng sanh về tối thắng, vô lượng công đức hải, bổ kim quy mạng lễ. O (99)Sở hữu thập phương vắt giói trung,Tam chũm nhứt thiết nhơn Sư Tử,Ngã dĩ tịnh tâm thân, ngữ, ý,Nhứt thiết vươn lên là lễ tận vô dư.Phổ nhân hậu hạnh nguyện oách thần lực,Phổ hiện tại nhứt thiết Như Lai tiền,Nhứt thân phục hiện ngay cạnh trần thân,Nhứt nhứt trở thành lễ gần cạnh trần Phật, O (100)Ư nhứt trần trung trằn số Phật,Các xứ ý trung nhân Tát chúng hội trung,Vô tận pháp giới è diệc nhiên,Thâm tín chư Phật giai sung mãn.Các dĩ nhứt thiết âm thinh hải,Phổ xuất vô vàn diệu ngôn từ,Tận ư vị lai nhứt thiết kiếp,Tán Phật thậm thâm công đức hải. O (101)Dĩ chư buổi tối thắng diệu hoa man,Kỷ nhạc trang bị hương cập tán cáiNhư thị về tối thắng chỉnh tề cụ,Ngã dĩ cúng dường chư Như LaiTối thắng y phục tối thắng hương,Mạc hương, thiên hương thơm dữ đăng chúc,Nhứt nhứt giai như Diệu Cao tụ,Ngã vớ cúng nhường chư Như LaiNgã dĩ quảng đại chiến hạ giải tâmThâm tín nhứt thiết tam ráng Phật,Tất dĩ Phổ hiền khô hạnh nguyện lực,Phổ thay đổi cúng nhường chư Như Lai. O (102)Ngã tích sở tạo thành chư ác nghiệp,Giai vì chưng vô thỉ tham, sân, si,Tùng thân, ngữ, ý, bỏ ra sở sanh,Nhứt thiết xẻ kim giai sám hối, O (103)Thập phương nhứt thiết chư bọn chúng sanh,Nhị thừa hữu học tập cập vô học,Nhứt thiết Như Lai dữ ý trung nhân Tát,Sở hữu công đức giai tuỳ hỷ. O (104)Thập phương sở hữu thế gian đăng,Tối sơ thành tựu tình nhân đề giả,Ngã kim nhứt thiết giai khuyến thỉnh,Chuyển ư Vô thượng diệu pháp luân, O (105)Chư Phật nhược dục thị Niết bàn,Ngã tất chí thành nhi khuyến thỉnh,Duy nguyện cửu trụ ngay cạnh trần kiếp,Lợi lạc nhứt thiết chư chúng sanh. O (106)Sở hữu lễ tán cúng nhịn nhường phước,Thỉnh Phật trụ nỗ lực chuyển pháp luân,Tuỳ hỷ sám ăn năn chư thiện căn,Hồi hướng chúng sanh cập Phật đạo. O (107)Nguyện tương dĩ thử win công đức,Hồi hướng Vô thượng chơn pháp giới,Tánh tướng mạo Phật, Pháp cập Tăng già,Nhị đế dung thông Tam muội ấnNhư thị vô lượng công đức hải,Ngã kim giai tất tận hồi hướng,Sở hữu bọn chúng sanh thân, khẩu, ý,Kiến hoặc bầy báng bổ pháp đẳng,Như thị nhứt thiết chư nghiệp chướng,Tất giai hủy diệt tận vô dư,Niệm niệm chí trâu ư pháp giớiQuảng độ bọn chúng sanh giai bất thối,Nãi chí hỏng không nhân loại tận,Chúng sanh cập nghiệp phiền não tận,Như thị tứ pháp quảng vô biên,Nguyện kim hồi phía diệc như thị. O (108)

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền bồ Tát. ( 3 lần )

MA HA BÁT NHÃ ba LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán tự Tại người yêu Tát, hành thâm chén nhã ba la mật nhiều thời, chiếu loài kiến ngũ ẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.Xá Lợi Tử ! sắc bất dị không, ko bất dị sắc, nhan sắc tức thị không, ko tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.Xá Lợi Tử ! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cụ không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo, vô trí diệt vô đắc.Dĩ vô sở đắc, cố ý trung nhân đề tát đoả, y chén nhã tía la mật nhiều cố, tâm vô quái ác ngại, vô quái hổ ngươi cố, vô hữu phệ bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam cố chư Phật y chén bát nhã tía la mật đa, nạm đắc A nậu nhiều la Tam miệu tam nhân tình đề.Cố tri chén nhã cha la mật đa, thị Đại thần chú, thị Đại minh chú, thị Vô thượng chú, thị Vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.Cố thuyết chén bát nhã ba la mật nhiều chú, tức thuyết chú viết:Yết đế, yết đế, tía la yết đế, tía la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.( 3 lần )

VÃNG sinh QUYẾT QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha già đa dạ. Đa điệt dạ tha.A di rị đô bà tỳ.A di rii đa, vớ đam bà tỳ.A di rị đa, tỳ ca lan đế.A di rị đa, tỳ ca lan đa.Dà di nị già dà na.Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. ( 3 lần )

TÁN THÁN PHẬT DI ĐÀ

A Di Đà Phật thân kim sắc,Tướng hảo quang quẻ minh vô đẳng luân,Bạch hào uyển đưa ngũ Tu Di,Hám mục trừng thanh tứ đại hải,Quang trung hoá Phật vô vàn ứcHoá tình nhân Tát chúng diệc vô biên,Tứ thập chén bát nguyện độ bọn chúng sanh,Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.Nam mô Tây phương rất Lạc nhân loại Đại trường đoản cú Đại bi A Di Đà Phật.Nam tế bào A Di Đà Phật. ( niệm các ít tuỳ ý )Nam mô Đại Bi Quán cụ Âm người yêu Tát. ( 3 lần )Nam tế bào Đại cụ Chí người tình Tát. ( 3 lần )Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương nhân tình Tát. ( 3 lần )Nam tế bào Thanh Tịnh Đại Hải Chúng người thương Tát. ( 3 lần )

( Đồng quỳ, chắp tay phát âm bái sám )

SÁM PHÁT NGUYỆN

Đệ tử kính lạy Đức Phật ưa thích CaPhật A Di Đà, mười phương Chư PhậtVô lượng Phật pháp, thuộc Thánh hiền hậu TăngĐệ tử nhiều năm lâu kiếp, nghiệp chướng nặng trĩu nềTham giận kiêu căng, ham mê lầm lạc.Ngày nay nhờ Phật, biết sự lỗi lầmThành trọng tâm sám hối.Thề né điều dữ, nguyện thao tác lành.Ngưỡng ý muốn ơn Phật, trường đoản cú bi gia hộ:Thân không tật bệnh, trung ương không phiền não,Hằng ngày an vui tu tập, pháp Phật nhiệm mầu,Để mau ra khỏi luân hồi, minh trung tâm kiến tánh,Trí huệ sáng suốt, thần thông từ bỏ tại,Đặng cứu độ các bậc Tôn trưởngCha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc,Cùng pháp giới bọn chúng sanh,Đồng trọn thành Phật đạo.

SÁM PHỔ HIỀN

Đệ tử bọn chúng đẳngTuỳ thuận tu tậpPhổ Hiền bồ Tát

Thập chủng đại nguyện:Nhứt trả lễ kính chư Phật,Nhị đưa xưng tán Như Lai,Tam mang quảng tu bái dường,Tứ trả sám ân hận nghiệp chướng,Ngũ mang tuỳ tin vui công đức,Lục đưa thỉnh gửi pháp luânThất giả thịnh Phật trụ thế,Bát đưa thường tuỳ Phật học,Cửu trả hằng thuận bọn chúng danhThập trả phổ giai hồi hướng.

HỒI HƯỚNG

Sám hối hận công đức thù chiến hạ hạnh,Vô biên chiến hạ phước giai hồi hướng,Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,Thế rứa thường hành ý trung nhân Tát đạo.

Nguyện sinh Tây phương tịnh thổ trung,Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanhBất thối người thương Tát vi chúng ta lữ.

Nguyện dĩ demo công đức,Phổ cập ư nhứt thiết,Ngã đẵng dữ bọn chúng sanh,Giai cộng thành Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN

Nam mô A Di Đà PhậtThượng lai, đệ tử chúng đẳng, chí thành lễ Phật hồng danh, Sám hối công đức.Chuyên vì, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ vật khổ. Thứ nguyện hiện tại tiền đệ tử chúng đẳng, tội khử phước sanh, người thương đề trọng tâm tăng trưởng, trí tánh hay minh, chén bát nhã khai hoa, đạo trọng tâm bất thối.

PHỔ NGUYỆN

Âm hết sức dương thới, pháp giới chúng sanh, tính dữ vô tình, tề thành Phật đạo.Nam tế bào A Di Đà Phật.(đồng niệm mập )

TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật, đương nguyện bọn chúng sanh, thể giải đại đạo,phát Vô thượng tâm. ( 1 lạy )

Tự quy y Pháp, đương nguyện bọn chúng sanh, xâm nhập Kinh tạng, tri huệ như hải. ( 1 lạy )

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý Đại chúng, nhứt thiết vô ngại. ( 1 lạy )

*/ phiên bản gõ này không hề thiếu nội dung theo nguyên bản Kinh Nhật Tụng của NXB Tôn Giáo*/ Đạo Hữu Kim Quí đánh máy – hoanglamcm.net