Hộp chữ nhật inox y tế

     

Khay Chữ Nhật Inox được làm bằng chất liệu inox, dùng để đựng quy định y tế inox như: Pen, Kéo, Nhíp Y Tế, Bông Gòn, Gạ


32,000₫","sku":"2902741944","variation_description":"","variation_id":8978,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"1000","weight_html":"1000 g"},"attributes":"attribute_loai-hang":"13x22x2","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":35000,"display_regular_price":35000,"image":"title":"khay chu nhat khay inox y te cac kich co khay duc","caption":"khay chu nhat khay inox y te cac kich co khay duc","url":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0.jpg","alt":"khay chu nhat khay inox y te cac kich co khay duc","src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-510x510.jpg","srcset":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-510x510.jpg 510w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-300x300.jpg 300w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0.jpg 1024w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-150x150.jpg 150w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-768x768.jpg 768w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0.jpg","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":8695,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"35,000₫","sku":"2902741944","variation_description":"","variation_id":8979,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"1000","weight_html":"1000 g","attributes":"attribute_loai-hang":"22x32x2","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":70000,"display_regular_price":70000,"image":"title":"khay chu nhat khay inox y te cac kich teo khay duc","caption":"khay chu nhat khay inox y te cac kich teo khay duc","url":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0.jpg","alt":"khay chu nhat khay inox y te cac kich co khay duc","src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-510x510.jpg","srcset":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-510x510.jpg 510w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-300x300.jpg 300w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0.jpg 1024w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-150x150.jpg 150w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-768x768.jpg 768w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0.jpg","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":8695,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"70,000₫","sku":"2902741944","variation_description":"","variation_id":8980,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"1000","weight_html":"1000 g","attributes":"attribute_loai-hang":"17x22x2","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":37000,"display_regular_price":37000,"image":"title":"khay chu nhat khay inox y te cac kich co khay duc","caption":"khay chu nhat khay inox y te cac kich co khay duc","url":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0.jpg","alt":"khay chu nhat khay inox y te cac kich teo khay duc","src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-510x510.jpg","srcset":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-510x510.jpg 510w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-300x300.jpg 300w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0.jpg 1024w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-150x150.jpg 150w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-768x768.jpg 768w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0.jpg","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":8695,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"37,000₫","sku":"2902741944","variation_description":"","variation_id":8981,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"1000","weight_html":"1000 g","attributes":"attribute_loai-hang":"22x32x4","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":90000,"display_regular_price":90000,"image":"title":"khay chu nhat khay inox y te cac kich co khay duc","caption":"khay chu nhat khay inox y te cac kich co khay duc","url":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0.jpg","alt":"khay chu nhat khay inox y te cac kich teo khay duc","src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-510x510.jpg","srcset":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-510x510.jpg 510w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-300x300.jpg 300w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0.jpg 1024w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-150x150.jpg 150w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-768x768.jpg 768w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0.jpg","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/06/khay-chu-nhat-khay-inox-y-te-cac-kich-co-khay-duc_0-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":8695,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"90,000₫","sku":"2902741944","variation_description":"","variation_id":8982,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"1000","weight_html":"1000 g">">
Loại hàngChọn một tùy chọn9x18x213x22x222x32x217x22x222x32x4