Giải bài tập toán 9 sách giáo khoa

     

Giải bài bác tập trang 18, 19 bài xích 4 tương tác giữa phép phân tách và phép khai phương SGK Toán 9 tập 1. Câu 28: Tính...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 9 sách giáo khoa


Bài 28 trang 18 sgk Toán 9 - tập 1

Bài 28. Tính:

a) ( sqrtfrac289225) b) ( sqrt2frac1425)

c) ( sqrtfrac0,259) d) ( sqrtfrac8,11,6)

Hướng dẫn giải

a) (sqrtfrac289225=fracsqrt289sqrt225=frac1715)

b) (sqrt2frac1425=sqrtfrac6425=fracsqrt64sqrt25=frac85)

c) (sqrtfrac0,259=fracsqrt0,25sqrt9=frac0,53=frac16)

d) (sqrtfrac8,11,6=sqrtfrac8116=fracsqrt81sqrt16=frac94)

 

Bài 29 trang 19 sgk Toán 9 - tập 1

Bài 29. Tính

a) ( fracsqrt2sqrt14); b) ( fracsqrt15sqrt735);

c) ( fracsqrt12500sqrt500); d) ( fracsqrt6^5sqrt2^3.3^5).

Xem thêm: Các Cách Làm Cho Mắt Hết Cận Phục Hồi Thị Lực Hiệu Quả 100%, 10 Bài Tập Thể Dục Cho Đôi Mắt Sáng Khỏe

Hướng dẫn giải:

Áp dụng quy tắc chia hai căn thức bậc hai.

Ta có:

a) (fracsqrt2sqrt18=sqrtfrac218=sqrtfrac19=frac13)

b) (fracsqrt15sqrt735=sqrtfrac15735=sqrtfrac149=frac17)

c) (fracsqrt12500sqrt500=sqrtfrac12500500=sqrt25=5)

d) (fracsqrt6^5sqrt2^3.3^5=sqrtfrac6^52^3.3^5=sqrtfrac2^5.3^52^3.3^5=sqrt2^2=2)

 

Bài 30 trang 19 sgk Toán 9 - tập 1

Bài 30. Rút gọn những biểu thức sau:

a) ( fracyx.sqrtfracx^2y^4) với x > 0, y ≠ 0;

b) 2( y^2).( sqrtfracx^44y^2) với y 0;

d) ( 0,2x^3y^3.sqrtfrac16x^4y^8) với x ≠ 0, y ≠ 0.

Hướng dẫn giải:

a) Vì (x > 0, y eq 0) nên (|x|=x)

(fracyx.sqrtfracx^2y^4=fracyx.fracy^2=fracyx.fracxy^2=frac1y)

b) Vì (y 0) nên (|x|=-x, |y|=y)

(5xy.sqrtfrac25x^2y^6=5xy.frac5y=5xy.frac-5xy^3=frac-25x^2y^2)

d) (0,2x^3y^3.sqrtfrac16x^4y^8=0,2.x^3y^3.frac4x^2y^4=frac0,8xy)

 

Bài 31 trang 19 sgk Toán 9 - tập 1

a) So sánh ( sqrt25 - 16) và (sqrt 25 - sqrt 16);

b) chứng minh rằng: với a > b >0 thì (sqrt a - sqrt b & sqrt 25 - 16 = sqrt 9 = 3 cr & sqrt 25 - sqrt 16 = 5 - 4 = 1 cr} )