Đề Thi Môn Tiếng Anh Lớp 4

Tiếng Anh lớp 4 cùng với những kỹ năng đã dần nâng cao hơn cùng với những cấu trúc ngữ pháp cũng giống như những trường đoản cú vựng nhiều hơn và phức hợp hơn. Vì vậy, hoanglamcm.net giới thiệu Tuyển chọn trăng tròn đề đánh giá Tiếng Anh lớp 4 giúp những em có thêm tài liệu để ôn tập và khám nghiệm những kỹ năng Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh 4 mới quan trọng đặc biệt đã học.

Bạn đang xem: Đề thi môn tiếng anh lớp 4

Bộ 20 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 bao gồm đáp án gồm những dạng bài tập giờ Anh lớp 4 lịch trình mới khác biệt từ cơ phiên bản đến nâng cấp thường lộ diện trong các bài chất vấn tiếng Anh lớp 4 thân kì 2 hay thời điểm cuối năm giúp những em học sinh nâng cao kỹ năng làm bài xích thi hiệu quả.


Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh tất cả đáp án

II. Bộ trăng tròn đề chất vấn tiếng Anh 4 học kì 2 bao gồm đáp án

I. Cỗ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kỳ 2 tất cả đáp án năm 2020 - 2021

hoanglamcm.net đang đăng tải bộ đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 4 tất cả đáp án sau đây với mong ước giúp những em sẵn sàng thật xuất sắc những kỹ năng làm bài xích thi hiệu quả.

Bạn gọi nhấp vào cụ thể từng đường link để tham khảo, download chi tiết từng đề thi kèm theo đáp án.

II. Bộ 20 đề bình chọn tiếng Anh 4 học kì 2 có đáp án

1. Đề thi Anh văn lớp 4 học tập kì 2 có đáp án số 1

Bài 1. Chọn giải đáp đúng:

Question 1. Let"s ...hello lớn the teacher

A. Go

B. Say

C.know

D.to

Question 2. There is ... Dog in my house

A. A

B. An

C. Two

D.is

Question 3. Give .... A pen, please.

A. My

B. My"s

C. Me

D. I

Question 4. I ... Reading a book.

A. Is

B. Are

C. Am

D. Am"s

Question 5. This cake ... For you, Mary. – Thank you very much.

A. Is

B. Are

C. A

D. An

Question 6. Tommy is my friend. He is a ...at quang quẻ Trung Primary School.

A. Worker

B. Doctor

C. Farmer

D. Student

Question 7. Her house is ...big

A. Very

B. Much

C. Many

D. Old

Question 8. Yoko is ...Japan.

A. At

B. Under

C. Up

D. From

Question 9. August is the eighth month ... The year.

A. By

B. On

C. Of

D.from

Question 10. Draw ... Picture, please.

A. A

B. An

C. A"s

D. An"s

Question 11. I ... Watching television.

A. Am

B. Is

C. Are

D. Aren"t

Question 12. There ... Two boys in my class.

A. Is

B. Are

C. Many

D. Isn"t

Question 13. My birthday is ... May 5th.

A. In

B. On

C. Of

D. From

Question 14. Hello, ...Sean

A. My

B. My name

C. I

D. I"m

Question 15. I can ... A bicycle.

A. Rides

B. Riding

C. Ride

D. Ride"s

Question 16. How ...desks are there in your classroom?

A. Any

B. Many"s

C. Any"s

D. Many

Question 17. I ...two cats

A. Has

B. Haven"t

C. Have

D. Hasn"t

Question 18. I"m from England. – I"m from England,...

A. And

B. Too

C. End

D. Two

Question 19. You cat ...nice.

A. Is

B. Are

C. An

D. A

Question 20. I"m ....America.

A. In

B. A

C. From

D. To

Question 21. Thank you very much. – You ...welcome.

A. Is

B. Am

C. Are

D.isn"t

Question 22. Look at the..., please.

A. Board

B. Board"s

C. Say

D. Tell

Question 23. Where are you from, Alice? - ... From Singapore.

A. My

B. Me

C. Am

D. I"m

Question 24. March is the ... Month of the year.

A. First

B. Second

C. Third

D. Fourth

Question 25. What...is it? – It"s white.

A. Colours

B. Colour

C. Colour"s

D. Colourn"t

Question 26. ... Vày you like Art? – Because I can learn how khổng lồ draw a picture

A. Who

B. When

C. What

D. Why

Question 27. I ... Sorry. I"m late

A. Is

B. Are

C. Am

D. Not

Question 28. The box ... Blue.

A. Are

B. Aren"t

C. Is

D. This

Question 29. His father"s birthday is ... November.

A. In

B. On

C. Of

D. From

Bài 2. Điền từ (hoặc chữ) đúng vào vị trí chấm

1. How --- are you? – I"m ten years old.

2. Xuất hiện the book và r- -d after me, please.

3. W- -n is your birthday?

4. This cak- is for you..

5. Write ab- -t your family, please.

6. When is Peter"s birthday? – It"s – April.

7. Happy birthday – you, Tommy. - Thank you ---- much

8. There is - the living room.

9. Trang - - my friend.

10. My house is n – w.

11. Where is Jean from? – He is f- -m France.

12. How are you t—ay?

13. What col-ur is this? – It"s red.

14. Why is Quynh happy? – Becau –e today is her birthday.

15. My sister is a student at Hoang Mai Pimary Sch---.

16. Your bedroom is big. How about the bathroom? Is it big t- -?

17. This gift is for you. - Thank you ---- much.

18. Wh- -e is David from? – He is from England.

19. Hello, I"m Alan. How are you? – I"m fine, thanks. --- you?

20. How old -- your sister? – She is eleven years old.

21. That is my b-droom.

22. --- is Alan so happy? - Because today is his birthday.

23. This is my friend. –r name is Alice.

24. My sister is twelve year- old.

25. Thank you very much, Lan Anh. You --- welcome.

Bài 3. Cần sử dụng từ (hoặc chữ) phù hợp điền vào các câu sau

1. That"s _ y friend.

2. What"s her na _ e?

3. Is ___ s yours schoo?

4. She is in the classr __ m.

5. A; How"s the weat __ r today?

B: It"s very hot today.

Xem thêm: Top 7 Cách Bảo Quản Giày Converse Chính Hãng, Cách Bảo Quản Giày Converse Luôn Bền Đẹp Và Mới

6. I"m 7 years o __.

7. H __ name is Mary.

8. I am _ rom Singapore.

9. What col __ r is it? – It"s green.

10. Your sch ___ is big.

ĐÁP ÁN

Bài 1. Chọn lời giải đúng:

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - C; 5 - A;

6 - D; 7 - A; 8 - D; 9 - C; 10 - A;

11 - A; 12 - B: 13 - B; 14 - D; 15 - C;

16 - D; 17 - C; 18 - B; 19 - A; đôi mươi - C;

21 - C; 22 - A; 23 - D; 24 - C; 25 - B;

26 - D; 27 - C; 28 - C; 29 - A;

Bài 2. Điền trường đoản cú (hoặc chữ) đúng vào chỗ chấm

1. How old are you? – I"m ten years old.

2. Open the book và read after me, please.

3. When is your birthday?

4. This cake is for you..

5. Write about your family, please.

6. When is Peter"s birthday? – It"s in April.

7. Happy birthday khổng lồ you, Tommy. - Thank you very much

8. There is a living room.

9. Trang is my friend.

10. My house is new.

11. Where is Jean from? – He is from France.

12. How are you today?

13. What colour is this? – It"s red.

14. Why is Quynh happy? – Because today is her birthday.

15. My sister is a student at Hoang Mai Pimary School.

16. Your bedroom is big. How about the bathroom? Is it big too?

17. This gift is for you. - Thank you very much.

18. Where is David from? – He is from England.

19. Hello, I"m Alan. How are you? – I"m fine, thanks. & you?

20. How old is your sister? – She is eleven years old.

21. That is my bedroom.

22. Why is Alan so happy? - Because today is his birthday.

23. This is my friend. Her name is Alice.

24. My sister is twelve years old.

25. Thank you very much, Lan Anh. You are welcome.

Bài 3. Cần sử dụng từ (hoặc chữ) phù hợp điền vào các câu sau

1. That"s my friend.

2. What"s her name?

3. Is this yours school?

4. She is in the classroom.

5. A; How"s the weather today?

B: It"s very hot today.

6. I"m 7 years old.

7. Her name is Mary.

8. I am from Singapore.

9. What colour is it? – It"s green.

10. Your school is big.

2. Đề khám nghiệm môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 cuối học tập kì 2 số 2

Bài 1. Choose the most suitable answer by slecting A, B, C, or D.

1. What is your ......? – My name is Tommy.

A. Game

B. Names

C. Name

D. Name"s

2. I"m ..... America.

A. In

B. A

C. From

D. Too

3. There .... Two boys in my class

A. Is

B. Many

C. Are

D. Isn"t

4. Hi, my ..... Alan

A. Name is

B. Names"

C. Names

D. Is name

5. Jimmy is happy because khổng lồ day is .... Birthday

A. Her

B. She

C. His

D. He

6. I .... Two cats.

A. Has

B. Haven"t

C. Hasn"t

D. Have

7. Your mèo .... Nice

A. Is

B. Are

C. An

D. A

8. August is the eight month .... The year.

A. By

B. On

C. Of

D. From

9. The box .... Blue

A. Are

B. Aren"t

C. Is

D. This

10. I ... Sorry. I"m late

A. Is

B. Are

C. Am

D. Not

Bài 2. Sử dụng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau

1. Wh __ e is David from?

He is from England.

2. My sister is a student at Hoang Mai Primary Sch ___.

3. These crayons a __ for you.

Thank you very much.

4. How are you t __ ay?

5. My house is n _ w

6. This cak _ is for you. – Thank you very much

7. Ha __ y birthday to lớn you, Alan.

8. There are đôi mươi student _ in my classroom.

9. Tha __ you very much.

10. This is my friend. __ r name is Alice.

Bài 3. Cần sử dụng từ thích hợp cho trong ô đá quý điền vào các tranh sau

Listen; Candy; Wash hand; Library; Kite;

Crocodile; Horse; Duck; pencil box; Smile

Bài 4. Put the words or letter in the right order to make a complete sentence or a complete words.