100 đề thi tiếng anh lớp 7 chương trình mới năm 2021

Mời chúng ta cùng tham khảo Đề đánh giá 1 tiết môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 bao gồm 2 đề giúp chúng ta có tài liệu quality ôn tập với rèn luyện kĩ năng Tiếng Anh. Các bài tập trong chương trình Tiếng Anh THCS để giúp bạn thực hành rèn luyện ngữ pháp tốt. Chúc chúng ta học với làm bài xích kiểm tra được điểm cao.

Bạn đang xem: 100 đề thi tiếng anh lớp 7 chương trình mới năm 2021


Đề chất vấn 1 ngày tiết môn giờ đồng hồ Anh lớp 7

Đề chất vấn 1 tiết môn tiếng Anh lớp 7 số 1Đáp án Đề đánh giá 1 huyết môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 số 1Đề bình chọn 1 huyết môn giờ Anh lớp 7 số 2

Đề bình chọn 1 tiết môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 số 1

I. Choose the best answer (3 pts)1. How far is it.............. Your house............ School?a. At/ tob. And/ toc. From/ to2. This is......... New classmate
a. Web. Ourc. Us3............... Is your family name, Hoa?a. Whob. Whatc. Whomb4. She lives................ Her aunt & unclea. Withb. Atc. And5. Who is the girl................ Lớn Mrs Lien?a. Talksb. Talkingc. Talk6. Where....... She from?a. Doesb. Isc. Will7. What"s your.............. Of birth?a. Dayb. Dailyc. Date8................ You be free next Sunday morning?a. Willb. Arec. Will be9. What....... Lovely living room!a. Anb. Thec. A10. What.......... Awful day!a. Theb. Anc. A11. This building is........... Than that onea. Biggerb. Bigc. Biggest12. He................... To the post office tomorrow.a. Will gob. Goc. GoesII. Supply the correct tense for the verbs in brackets (1. 5pts)13. I (walk)........................ Khổng lồ school every day.14. He (live)....................... In the countryside.15. (Be).................... There a telephone on the table?16. Lan & Nga (be).................... In classs 7A.
17. They (meet).................................. Us tomorrow.18. Does she (work)...................... In a hospital?III. Make sentences from the words or the phrases provided (2 pts)19. Your/ is/ number/ what/telephone?.................................................................20. Speak/ can/?/ I/ Van/ to/ please...............................................................21. You/ free/ morning/ be/ will/ tomorrow?.....................................................................22. What/ expensive/ an/ dress!...........................................IV. Read the passage then kiểm tra true or false sentence (2 pts)Lan is 12 years old now. She will be 13 on her next birthday, May 25th. She will have a party for her birthday. She will invite some of her friends. She lives at 24 Ly Thuong Kiet Street. The party will be at her home. It will start at five o"clock in the evening and finish at nine.23. Lan is 13 now24. She will be 12 on her next birthday25. The các buổi tiệc nhỏ will be at her school26. She will not invite any friends27. The buổi tiệc ngọt will start at five in the evening28. It will finish at nineV. Listen và fill in the missing words (1. 5pts)
Hoa is (29)............ Student in class 7C. She is from quang Tri and her family still lives (30)................. She lives with her aunt in Hue. Hoa (31)................ Lots of friends in quang quẻ Tri. But she doesn"t have any friends in Hue. Many things are different. Her new school is (32)................ Than her old school. Her new school is (33).............. Beautiful (34)............ Her old school.

Đáp án Đề soát sổ 1 máu môn giờ Anh lớp 7 số 1

I. Choose the best answer (3 pts)1. C 2. B 3. B 4. A 5. B 6. B7. C 8. A 9. C 10. B 11. A 12. AII. Supply the correct tense for the verbs in brackets (1. 5pts)13. Walk 14. Lives 15. Is 16. Are 17. Will meet 18. WorkIII. Make sentences from the words or the phrases provided (2 pts)19. What is your telephone number?20. Can I speak to Van, please?21. Will you be không tính phí tomorrow morning?22. What an expensive dress.IV. Read the passage then kiểm tra true or false sentence (2 pts)23. Lan is 13 nowF24. She will be 12 on her next birthdayF25. The các buổi party will be at her schoolF26. She will not invite any friendsF27. The buổi tiệc nhỏ will start at five in the eveningT28. It will finish at nineT

Đề khám nghiệm 1 ngày tiết môn giờ Anh lớp 7 số 2

Câu 1. Em hãy cho dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc nghỉ ngơi mỗi câu sau. (20đ)1. Mr Thanh...................... (be) a doctor. He.................. (work) in a hospital in the thành phố center. Every day he.....................(catch) the bus lớn work.
2. What your sister....................... (do) now?- She.................. (cook) dinner in the kitchen.3. We.................. (not go) camping next week. We........................(visit) the museum.4. Miss Van is a journalist. She (not write) for Lao Dong Newspaper.She................. (write) for Nhan Dan Newspaper.5. I"d like.................. (join) your club.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Bàn Ghế Bằng Tre Ý Tưởng, 50 Bàn Ghế Tre Ý Tưởng

Câu 2. Em hãy lựa chọn một từ nhưng mà phần gạch chân gồm cách phát âm khác so với đông đảo từ còn lại. (10đ)Ví dụ: a. Name b. Happy c. Late d. DateTrả lời: b. Happy1. A. Great b. Beautiful c. Teacher d. Means2. A. Wet b. Better c. Rest d. Pretty3. A. Horrible b. Hour c. House d. Here4. A. Buổi tiệc nhỏ b. Lovely c. Sky d. Empty5. A. Stove b. Moment c. Sometime d. CloseCâu 3. Em hãy điền một từ phù hợp vào mỗi nơi trống trong đoạn văn sau. (20đ)California is the................... (1) famous state the USA. It isn"t............... (2) biggest state; that Alaska. But it.................... (3) the largest population và it"s certainly the most important state................... (4) the US economy. It"s richer................. (5) most countries in the world. The coast has........................ (6) of the best climates in the USA;....................... (7) is warmer and dryer than most places. Some people would also....................... (8) it"s the most beautiful! But California has some............................ (9); Losangeles has one of the worst crime rates.................... (10) any US city.Câu 4. Em hãy đăt thắc mắc phần gạch men chân sinh sống mỗi câu sau. (10đ)1. The tiệc nhỏ wil start at seven o"clock in the morning...................................................................2. I"m talking khổng lồ Mrs. Nga......................................................................3. It"s five kilometers from our house to the mountain.......................................................................4. Her family name is Tran............................................................................
5. They live at 83 Son Tay Street..............................................................................Câu 5. Em hãy mang lại đúng dạng của tính từ đối chiếu trong ngoặc.(20đ)1. Minh is.......................... Student in our class. (good)2. July is.......................... Than August. (hot)3. What"s.......................... Day in your life? (happy)4. These bags are....................... Than those ones. (expensive)5. That is............................ Armchair I have. (comfortable)6. Is Vietnam.......................... Than Bristain? (large)7. Living in the đô thị is.................... Than living in the countryside. (noisy)8. What..................... Moustain in Viet Nam? (high)9. That move is..................... Than this one. (boring)10. Who is...................... Teacher in your school? (young)Câu 6. Em hãy viết lại mỗi câu sau ban đầu bằng từ gợi ý sao đến nghĩa câu ko đổi. (20đ)Ví dụ: 0. My house is bigger than your house.Your house is smaller than my house.1. The black car is cheaper than the red car.The red car.............................................................................2. There is a sink, a tud và a shower in the bathroom.The bathroom..........................................................................3. No one in the group is taller than Trung.Trung..................................................................................4. Vì chưng you have a better refrigerator than this?Is this...................................................................................5. My house is the oldest house on the street.No house...............................................................................

Đáp án Đề kiểm tra 1 huyết môn tiếng Anh lớp 7 số 2

Câu 1. Em hãy mang lại dạng đúng của cồn từ trong ngoặc nghỉ ngơi mỗi câu sau. (20đ)1. Mr Thanh..........is............ (be) a doctor. He.........works......... (work) in a hospital in the đô thị center. Every day he.........catches............(catch) the bus khổng lồ work.2. What is your sister...........doing............ (do) now?- She......is cooking............ (cook) dinner in the kitchen.3. We.....won’t go............. (not go) camping next week. We.........will visit...............(visit) the museum.4. Miss Van is a journalist. She (not write) …doesn’t write……for Lao Dong Newspaper.She.....writes............ (write) for Nhan Dan Newspaper.5. I"d like.......to join........... (join) your club.Câu 2. Em hãy chọn một từ mà lại phần gạch ốp chân tất cả cách phạt âm không giống so với đều từ còn lại. (10đ)1. A2. D3. B4. C5. C

Để tiện trao đổi, share kinh nghiệm về đào tạo và giảng dạy và học tập tập những môn học tập lớp 7, hoanglamcm.net mời những thầy cô giáo, những bậc cha mẹ và các bạn học sinh truy vấn nhóm riêng giành cho lớp 7 sau: team Tài liệu học hành lớp 7. Rất ước ao nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.
*
Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 7 năm học tập 2021 - 2022 trường Nguyễn tất Thành tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Lesson 2
*
Unit 3 lớp 7 Writing: Write about community services Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về sức mạnh lớp 7