Bài tập về câu gián tiếp có đáp án

     

Bên cạnh việc nắm chắc hẳn lý thuyết, luyện tập liên tục bằng những bài tập thực hành là vấn đề vô cùng phải thiết, duy nhất là đối với những công ty điểm ngữ pháp quan trọng như câu trực tiếpcâu gián tiếp. Cũng chính vì thế, bài viết hôm nay bọn chúng mình sẽ hỗ trợ đến các bạn những dạng bài xích tập phổ biến nhất của các loại câu này để bạn cũng có thể ôn tập và củng gắng thêm loài kiến thức.

Bạn đang xem: Bài tập về câu gián tiếp có đáp án

Mình sẽ tóm tắt sang một chút về các cấu trúc câu trực tiếp, con gián tiếp thường chạm chán để bạn cũng có thể nhớ lại và vận dụng ngay nhé.


Kiến thức nắm tắt về Câu tường thuật, câu gián tiếp

Câu trực tiếp: “S + V…”, S + said/ said to Sb/ told.

(Trường hợp rượu cồn từ tường thuật chia ở thì lúc này thì khi gửi sang câu con gián tiếp ta sẽ không lùi thì)

Câu trần thuật dạng câu kể: S + said/ said to lớn Sb/ told + that + S + V (lùi thì) 

Câu tường thuật dạng câu hỏi: S + asked/ wanted lớn know/ wondered + if/ whether/ Wh-words + S + V (lùi thì)

Câu tường thuật dạng câu mệnh lệnh: S + asked/ told + O + (not) + lớn V

Trên đó là một số cấu tạo thông dụng, thường xuyên gặp. Ngoại trừ ra, còn một số cấu trúc đặc biệt khác. Chúng ta có thể tham khảo bài viết về Câu tường thuật để thấu hiểu hơn nhé.

*
*

I. Bài tập viết lại câu

1. “I walked home after the event,” Tom said.

➔ __________________________________________________________.

2. “Do you enjoy listening to lớn music?” Bin asked her.

➔ __________________________________________________________.

3. She said khổng lồ me “Can you speak Vietnamese?”

➔ __________________________________________________________.

4. “I don’t lượt thích this red cap,” she said.

➔ __________________________________________________________.

5. He said khổng lồ me “I haven’t finished my work”.

➔ __________________________________________________________.

6. “I must go trang chủ to make the dinner”,said Linda.

➔ __________________________________________________________.

7. “I have just received a postcard from my aunt,”my best friend said lớn me.

➔ __________________________________________________________.

8. “Do your sister và brother go lớn the same school?” nam giới asked his friend.

➔ __________________________________________________________.


9. ”Give him a smile,”The photographer told him.

➔ __________________________________________________________.

10. “Don’t discuss this question now,” said my teacher to us.

➔ __________________________________________________________.

11. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

➔ __________________________________________________________.

12. “What would you vì chưng if you had three days off ?” I asked him.

➔ __________________________________________________________.

13. “If you had listened to lớn my advice, you wouldn’t have made such a big mistake.” Julia said khổng lồ LiLi.

➔ __________________________________________________________.

14. “I’m sure she will help you if you ask her.”, he told me.

➔ __________________________________________________________.

15. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam.”, our teacher said.

➔ __________________________________________________________.

II. Tìm và sửa lỗi sai trong số câu tường thuật, loại gián tiếp bên dưới đây

Salim told to lớn Alice to give her a hand. Cuong asked her whether did she lượt thích sports or not.Hoa promised her boy friend that she would expect to lớn see him next Monday.Kim said her mother that she would visit her grandfather in Nha Trang the next day.Her father ordered her do not go out with him the day before.My neighbour told me that she will let me know as soon as she heard from him.The policeman asked Bob if he has really seen that happen with his own eyes.My father said that the taxi was coming now và asked if everyone was ready.Minh advised her husband don’ drink too much; however, he might lose control of the car và have a bad accident.Tam told her boyfriend that she is very glad he had come & invited him to sit down.

III. CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT

1. Harry said khổng lồ me, “If I were you , I would read different types of books in different ways.”

A. Harry advised me read different types of books in different ways.

B. I said to Harry read different types of books in different ways to lớn me.

C. I read different types of books in different ways to Harry as he told me.

D. Conan advised me khổng lồ read different types of books in different ways.

Xem thêm: Tối Nay Đội Nào Đá Hôm Nay, Lịch Thi Đấu Euro 2021 Hôm Nay (3/7)

2. Shall I make you a coffee?” Jan said to the lady.

A. Jan wanted to lớn make a coffee for the lady

B. Jan refused to make a coffee for the lady

C. Jan offered to lớn make a coffee for the lady

D. Jan promised khổng lồ make a coffee for the lady

3. Jun asked Ngoc why _________ the film on television the night before.


A. Didn’t she watch B. Hadn’t she watched

C. She doesn’t watch D. She hadn’t watched

4. Gin asked me _________ .

A. What time does the concert start B. What time the concert start

C. What time the concert started D. What time did the concert start

5. Yen said that she _________ there at noon.

A. Is going to be B. Going lớn be

C. Will be D. Can be

6. Jack asked me _________.

A. Where bởi vì you come from? B. Where do I came from

C. Where I came from D. Where did I come from?

7. They said that their house had been broken into _________.

A. The two days before B. Two days ago C. Two days before D. Since two days

8. Peter said he was leaving for Paris _________.

A. Next week B. The week previous C. Following week D. The following week

9. The woman wonders _________ doing well at school.

A. Whether her children are B. If her children were

C. Her children were D. Her children are if

10. The man asked the boys _________ .

A. Why did they fight B. Why they were fighting

C. Why they fight D. Why were they fighting

11. Judy _________ going for a walk, but no one else wanted to.

A.admitted B. Offered C. Promised D. Suggested

12. When he was at Oliver’s plat yesterday, Martin asked if he _________ use the phone.

A. Can B. Could C. May D. Must


13. Tom said that thủ đô new york _________ more lively than London.

A. Is B. Be C. Was D. Were

14. Sue was very pessimistic about the situation. I advised her _________.

A. No worry B. Not worry C. No to lớn worry D. Not to lớn worry

15. Someone _________ me there’s been an accident on the motorway.

A. Asked B. Said C. Spoke D. Told

IV. Xong các câu tường thuật, loại gián tiếp sau

1. “Where is my umbrella?” she asked.

➔ She asked _________________________________________________________ .

2. “How are you?” Martin asked us.

➔ Martin asked us _____________________________________________________ .

3. He asked, “Do I have to vì chưng it?”

➔ He asked __________________________________________________________ .

4. “Where have you been?” the mother asked her daughter.

➔ The mother asked her daughter _________________________________________ .

5. “Which dress bởi you like best?” she asked her boyfriend.

➔ She asked her boyfriend ______________________________________________ .

6. “What are they doing?” she asked.

➔ She wanted lớn know _________________________________________________ .

7. “Are you going lớn the cinema?” he asked me.

➔ He wanted to know __________________________________________________ .

8. The teacher asked, “Who speaks English?”

➔ The teacher wanted to know ___________________________________________ .

9. “How bởi vì you know that?” she asked me.

➔ She asked me ______________________________________________________ .

10. “Has Caron talked to lớn Kevin?” my friend asked me.


➔ My friend asked me __________________________________________________ .

Đáp án bài tập Câu tường thuật, gián tiếp

I.

Tom told me that he had walked home after the event.Bin asked her if she enjoyed listening to lớn music.She asked me if I could speak Vietnamese.She told me that she didn’t lượt thích that red cap.He told me he hadn’t finished his work.Linda told me that she must go trang chủ to make the dinner.My best friend told me that she/he had just received a postcard from her/his aunt.Nam asked his friend whether her/his sister & brother went to the same school.The photographer told him to lớn give him a smile.My teacher told us not to discuss that question then.She said if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.I asked him what he would do if he had had three days off. Julia told LilLi that she would not have made such a big mistake if she had listened khổng lồ her advice.He told me that he was sure she would help if I asked her.Our teacher said that she would be surprised of Mary did not pass the exam.

II.

told lớn ➔ tolddid she like ➔ she likednext Monday ➔ the next Mondaysaid ➔ said to/tolddo not go ➔ not khổng lồ gowill let ➔ would lethas really seen ➔ had really seennow ➔ thendon’t drink ➔ not khổng lồ dinkis ➔ was

III.

D 2. C 3. D 4. C 5. C 6. C 7. C 8. D 9. B 10. B 11. D 12. B 13. C 14. D 15. D

IV.

She asked me where her umbrella was.Martin asked us how we were.He asked if he had to bởi it.The mother asked her daughter where she had been.She asked her boyfriend which dress he liked best.She wanted khổng lồ know what they were doing.He wanted khổng lồ know if I was going lớn the cinema.The teacher wanted to know who spoke English.She asked me how I knew that.My friend asked me if Caron had talked to Kevin.

Trên đây là một số dạng bài bác tập về câu trần thuật mà shop chúng tôi đã tổng đúng theo được. Hy vọng những bài xích tập này đã giúp bạn nắm vững hơn về câu tường thuật. Chúc bạn học tốt!