Bài tập sắp xếp câu tiếng anh lớp 7

     

Kiến thức giờ đồng hồ Anh sinh sống bậc Trung học cơ sở được xem như là những kiến thức và kỹ năng vô cùng đề xuất thiết, không chỉ được vận dụng nhiều vào đời sống mỗi ngày mà còn là căn cơ cho những kỹ năng cao rộng ở cấp Trung học đa dạng hay Đại học. Trong đó, phần kiến thức tiếng Anh lớp 7 chắc rằng là trong những đơn vị kiến thức đặc biệt nhất và cũng khó nắm bắt nhất. Bài viết này xin gửi ra một số đề ôn tập để những em có thể ghi nhớ cùng củng cầm cố lại những kỹ năng đã học của mình.

Bạn đang xem: Bài tập sắp xếp câu tiếng anh lớp 7

1. Bắt tắt kỹ năng và kiến thức tiếng Anh lớp 7

Từ căn cơ kiến thức tiếng Anh lớp 6, ngữ pháp giờ Anh lớp 7 liên tục được cải thiện hơn với giúp học viên từng bước làm quen thuộc với các kiến thức quan trọng đặc biệt như sau:

Câu cảm thán với “What” và “How”

What + (a/an) + Adj + danh trường đoản cú đếm được số ít/ số nhiều!

What + Adj + danh từ ko đếm được!

How + Adj/ Adv + S + V!

Câu hỏi ban đầu bằng từ để hỏi: What, Where, When, Who, Why, How often, How long, How far, How many/ much.Câu so sánh

So sánh bằng: S + be/ V + as + Adj/ Adv + as…

So sánh hơn: S + be/ V + Adj/ Adv_er + than…

S + be/ V + more + Adj/ Adv + than…

So sánh rộng nhất: S + be/ V + the + Adj/ Adv_est…

S + be/ V + the most + Adj/ Adv…

Câu đề nghị: Let’s V, What about/ How about Ving, Why don’t we V…Các giới từ chỉ chỗ chốn, thời gian, phương tiện đi lại đi lại.Các thì

Hiện tại đơn: mô tả một kiến thức hoặc một sự thật hiển nhiên.

S + V/ V_s/ V_es…


Hiện tại tiếp diễn: miêu tả hành đụng đang xẩy ra tại thời khắc nói.

S + am/ is/ are + Ving…

Quá khứ đơn: diễn đạt hành đụng đã xẩy ra và xong trong thừa khứ.

S + V_ed/ P2…

Tương lai đơn: miêu tả một hành động hoặc một kế hoạch hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai.

S + will + V…

Động tự tình thái

May, Might: diễn đạt hành động hoàn toàn có thể xảy ra.

Can, Can’t: diễn đạt khả năng ở hiện tại hoặc tương lai (có thể xảy ra hoặc dự đoán), sự xin phép và cho phép, lời yêu thương cầu, đề nghị hoặc gợi ý.

Could, Couldn’t: diễn đạt khả năng trong thừa khứ, khả năng có thể xảy ra (không chắc chắn bằng Can), sự xin phép (lễ phép với trịnh trọng hơn Can), lời yêu thương cầu, ý kiến đề nghị hoặc lưu ý lịch sự.

Would, Wouldn’t: là vượt khứ của “will”, sử dụng để diễn tả lời yêu cầu, đề nghị thanh lịch hoặc thói quen trong thừa khứ.

Should, Shouldn’t: miêu tả lời khuyên, lời đề nghị.

Ought to, Ought not to: diễn đạt lời khuyên răn (sắc thái táo tợn hơn Should) hoặc sự mong đợi.

Must, Mustn’t: diễn tả sự cần thiết bắt buộc, lời khuyên, thiết yếu được nhấn mạnh vấn đề hoặc sự suy luận hợp lý, dĩ nhiên chắn.

Have to, Don’t have to: “Have to” miêu tả sự phải thiết, bắt buộc do nội quy, mệnh lệnh, quy định. “Don’t have to” chỉ sự không nên thiết.

2. Một số đề ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 7

Đề 1: Đề bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 cơ bản

Bài 1: Điền giới từ thích hợp hợp

vì chưng you go …… school …… foot or …… bike? My house is …… Le Loi Street và her house is …… 9 Le Lai Street. We are living …… our parents …… Quang ngai town. I’m …… class 7A …… Binh Chau school. The books …… the table are …… English. Phái nam sits …… two school girls. Dictionaries are …… the shelves …… the left …… the room. She is interested …… literature, but we are fond …… Math. My birthday is …… May first. Is Lan’s birthday …… March?

*
*

Bài 2: phân chia dạng đúng của cồn từ trong ngoặc

It (rain)……………….. Heavily now. You should (stay)……………….. At home and (read)……………….. Books. What are you (do)……………….. At the moment? I (write)……………….. An essay. Where Lan và Ba (go)……………….. Tomorrow? They (visit)……………….. The museum. You (have)……………….. Geography next Friday. What about (play)……………….. A trò chơi of chess? It takes her 10 minutes (make)……………….. This toy. She (be)……………….. Ten on her next birthday. I (meet)……………….. You soon. Why don’t we (hold)……………….. A party.  Let’s (go)……………….. Camping.  They (practise)……………….. Playing the guitar in the music room now. We shouldn’t (waste)……………….. Water.  I’d lượt thích (drink)……………….. Some orange juice. Hoa usually (do)……………….. Aerobics early in the morning. Would you lượt thích (come)……………….. Khổng lồ my house for lunch?

Bài 3: Chọn lời giải đúng

Her new school is different …… her old school.

A. Of B. With C. From D. At

…… is it from your house to the market?

A. How old B. How C. How far D. How long

Is there a picture on the wall? ………….. 

A. Yes, there be. B. Yes, there is. C. Yes, there is not.

He works …… a hospital. He takes care …… patients.

A. In / for B. In / of C. At / for D. For / of

What does your father do? ……………

A. He’s farmer. B. He does a farmer. C. He’s a farmer.

His car is …… the shop.

A. Front of B. Behind C. Next D. Near to

vị you work …… hours than Hoa?

A. Few B. Less C. Lesser D. Fewer

She works six days …… week.

A. In B. For C. A D. The

Bài 4: sắp xếp lại những câu bên dưới đây

always / school / time / we / khổng lồ / go / on.

→ …………………………………………………………….

hours / week / often / does / how / he / many / a / work?

→ …………………………………………………………….

not / American / uniforms / vì chưng / usually / school / wear / students.

→ …………………………………………………………….

10:00 / at / Wednesday / Science / nam / on / has.

→ …………………………………………………………….

interesting / I / because / Math / it / like / is.

→ …………………………………………………………….

like / what / does / subject / best / Tom?

→ …………………………………………………………….

you / work / lớn / want / we / with.

→ …………………………………………………………….

there / excuse / a / ! / post / is / me / near / office / here?

→ …………………………………………………………….

is / interested / Mai / experiments / doing / in.

→ …………………………………………………………….

Huong / be / November 20th / , / twelve / on / will / Saturday.

→ …………………………………………………………….

Bài 5: Viết thắc mắc cho hầu như câu trả lời sau

…………………………………………………………….

It’s about 200 meters from my school lớn the post office.

…………………………………………………………….

The dictionary is 200,000 dong.

…………………………………………………………….

I’d like some local stamps and a phone card.

…………………………………………………………….

Tim is my pen pal in England.

…………………………………………………………….

Mr. Viet is a farmer.

…………………………………………………………….

Lan often goes lớn the library in her không tính tiền time.

…………………………………………………………….

My mother is cooking in the kitchen at the moment.

…………………………………………………………….

I go to the movies twice a month.

Xem thêm: Mầm Non Việt Nhật Đà Nẵng ❤️️Các Trường Tốt Nhất Cho Bé, Câu Hỏi Thường Gặp

Đề 2: Đề bài xích tập tiếng Anh lớp 7 

Bài 1: Điền một từ thích hợp vào khu vực trống để xong xuôi đoạn văn sau

Minh is my new classmate. He’s now staying (1)………… his brother in Ha Noi, but he’s (2)………… Bac Giang Town and his parents still (3)………… there.

Minh’s brother’s house is smaller (4)………… his house in Bac Giang, & it is on Xuan Thuy Street. It (5)………… in the center of Ha Noi, so (6)………… is about 8 kilometers from his new house (7)………… school. Every day, Minh goes to school (8)………… bike. Minh is unhappy because he doesn’t (9)………… many friends in Ha Noi. He also (10)………… his parents & his friends in Bac Giang.

Bài 2: thực hiện từ nhắc nhở để viết thành câu hoàn chỉnh

beautiful / little / girl!

→ …………………………………………………………….

History / be / interesting / important / subject.

→ …………………………………………………………….

Nga / lượt thích / listen / music / after / school.

→ …………………………………………………………….

It / take / 15 minutes / walk / zoo.

→ …………………………………………………………….

Why / people / think / students / have / casy life?

→ …………………………………………………………….

Bài 3: Viết lại câu sử dụng từ gợi ý

What about going to the movies?

→ Why …………………………………………………………….

Where does she live?

→ What …………………………………………………………….

What do you do?

→ What …………………………………………………………….

The dress is very old.

→ What …………………………………………………………….!

What subject does Mary lượt thích best?

→ What is …………………………………………………………..

How much is the hat?

→ How much does …………………………………………………………….?

How old is your sister?

→ What …………………………………………………………….?

Lan is taller than Hoa.

→ Hoa is …………………………………………………………….

nam works more hours than Lan.

→ Lan works …………………………………………………………….

We have a two-month summer vacation.

→ Our summer vacation lasts………………………………………..

Bài 4: tìm kiếm lỗi sai và sửa lại

What time the concert will start?

…………………………………………………………….

I see you at 8 tomorrow morning. Don’t be late.

…………………………………………………………….

How long will the play last? Till nine or half and past nine.

…………………………………………………………….

What is your date of birth? November twentieth.

…………………………………………………………….

Are you like your school? Yes, it’s very beautiful.

…………………………………………………………….

Bài 5: chia dạng đúng của các từ trong ngoặc

This dress is the ……………….. Of three dresses. (expensive) He has ……………….. Money than his wife. (much) Summer holiday is ……………….. Than tet holiday. It’s the ……………….. Holiday. (long)Tom is……………….. Than Peter (intelligent)My father drinks ……………….. Beer than his friends. (little)She works ……………….. Hours than any workers. (many) Your watch is ……………….. Than my watch. (good) nam is ……………….. In his class. (tall) Ho chi Minh thành phố is ……………….. Than Ha Noi. ( big ) Winter is ……………….. Season in the year. ( cold )

Đề 3: Đề bài tập giờ Anh lớp 7 nâng cao

Bài 1: lựa chọn từ bao gồm âm gạch men chân không giống với những từ còn lại

A. Magazine B. Mathematics C. Manage D. WatchA. Material B. Familiar C. Magazine D. Want A. Brush B. uncle C. uniform D. Bus A. Orange B. Wake C. Way D. WasteA. Good B. Too C. Tooth D. Two A. Lovely B. Mother C. Money D. MostA. Car B. Far C. Start D. Water A. Talk B. Take C. Walk D. What

Bài 2: Sửa lỗi sai

1.Don’t worry. You will have lot of friends.

…………………………………………………………….

I live with my parents on 88 Tran Hung Dao street.

…………………………………………………………….

How old will he be in his next birthday?

…………………………………………………………….

I classes start at seven o’clock.

…………………………………………………………….

This is a girl nice.

…………………………………………………………….

Bài 3: Điền từ thích hợp để dứt câu

Talking is ………… common way of relaxing. Children should ………… lớn bed early . ………… don’t you come khổng lồ my house? Ok.Let’s go. What about ………… Ha Long bay ? Would you lượt thích ………… badminton ? I want ………… a new bike. ………… does Nga have Math? On Tuesday & Friday He looks different ………… his father. Mai learns ………… lớn use a computer. Children shouldn’t ………… beer.

Bài 4: Chọn giải đáp đúng

The summer vacation …… for almost three months.

A. Longs B. Lasts C. Is 

My sister loves …… stamps.

A. Collect B. To lớn collect C. Collecting

3. I …… come và see you sometime.

A. Will B. Am C. Don’t

My brother likes watching soccer. -……….

A. I like, too B. So like C. I am, too

Mr. Tuan has …… days off than Mr. Jones.

A. Many B. Less C. Fewer

Jane is … beautiful than her sister.

A. More B. The most C. Fewer

Thanh helps children lớn learn. She is a …… 

A. Doctor B. Musician C. Teacher

Which Vietnamese vacation is ……?

A. The longest B. Long C. Longest

Mr. Jones repairs machines in a factory. He’s a ……

A. Cửa hàng assistant B. Mechanic C. Farmer

At recess, …… activity is talking.

A. More popular B. Most popular C. The most popular

This book is …… interesting of the three.

A. Most B. The most C. More

Every morning, I wake up and have my ……

A. Dinner B. Lunch C. Breakfast

vì Vietnamese students have more vacations than American ……?

A. Students B. Vacations C. Farmers

…… a look at this picture.

A. Take B. Give C. Do

Hurry or you’ll be late …… school.

A. With B. For C. At 

Bài 5: phân tách dạng đúng của động từ trong ngoặc

Could you (show)……………….. Me the way lớn the bus stop? Lan & Hoa (go)……………….. Lớn the post office now. He (phone)……………….. His parents three or four times a week. Hoa needs (buy)……………….. A phone card. I (mail)……………….. This letter tomorrow.

Hi vọng những đề ôn tập mà bài viết cung cấp cho trên đây đã giúp các bạn học sinh trau dồi thêm loài kiến thức của mình để tự tin hơn trong câu hỏi học giờ đồng hồ Anh cũng như trong các kì thi. Chúc các bạn học tốt!