| HOANGLAMCM.NET |
Nhận xét mới nhất
Thành viên mới
Link Logo Cà Mau
Link logo
About me
Thống kê
Quick Login
Random photos
HOT images
Connect Friends
Đăng ký nhận bài viết
Lịch
Rank-Statistics
Your Computer
Weather Forecast
Internet download
Đăng ký
Translation blog
Chèn code sau vào thẻ < head >

<style><!--#myimage{filter:light}--></style>


Sau đó chèn tiếp code này vào < BODY >

<img id="myimage" src="theimage.jpg"><script language="JavaScript1.2">//Image spotlight effect- By Erik F (die_schlampe@hotmail.com)//Code enhancements by Dynamicdrive.com//Visit http://www.dynamicdrive.com for this scripts = 50; // the size of the spotlightvp = 10; // the visibility percent of the picturestartx = 0; // the top position of your sportlight into the image (on start)starty = 0; // the left position of your spotlight into the image (on start)var IE = document.all?true:falsefunction moveL(){xv = tempX;yv = tempY;myimage.filters.light.MoveLight(1,xv,yv,s,true);}if (IE&&myimage.filters)document.all.myimage.onmousemove = getMouseXY;var tempX = 0var tempY = 0function getMouseXY(e) {tempX = event.offsetXtempY = event.offsetY  if (tempX < 0){tempX = 0}  if (tempY < 0){tempY = 0}  if (t)  {     moveL();  }  return true}var xv = startx;var yv = starty;var t= true;if (IE&&myimage.filters){myimage.style.cursor="hand";myimage.filters.light.addAmbient(255,255,255,vp)myimage.filters.light.addPoint(startx,starty,s,255,255,255,255)}</script>


Bạn thay theimage.jpg bằng hình của bạn .Xem demo tại đây
http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex4/spotlight.htm

Chúc bạn thành công!
Đánh giá cho bài viết

Bài viết số 1436 đã được: 0.0/10 (0 Đánh giá)

Có gì thắc mắc về bài viết thì hãy comment để được giải đáp - Comment không đúng nội dung sẽ không có trả lời.

Bookmark and Share
Cám ơn bạn đã đọc bài viết , nếu thấy hay giúp hoanglamcm.net Bookmark nó lên Digg, Facebook, google, live hoặc Twitter... .