| HOANGLAMCM.NET |
Nhận xét mới nhất
Thành viên mới
Link Logo Cà Mau
Link logo
About me
Thống kê
Quick Login
Random photos
HOT images
Connect Friends
Đăng ký nhận bài viết
Lịch
Rank-Statistics
Your Computer
Weather Forecast
Internet download
Đăng ký
Translation blog
Tân bến Thượng Hải >> bộ phim đang trình chiếu trên VTC7 , rất hay đấy các bạn .

Highslide JS
http://hoanglamcm.net


Link download :

Tập 1 -> Tập 5
01. http://www.megaupload.com/?d=T6NB4O95
02. http://www.megaupload.com/?d=8G9HF0L1
03. http://www.megaupload.com/?d=WYWSNT63
04. http://www.megaupload.com/?d=MB3NIJ8U
05. http://www.megaupload.com/?d=CACNKT2Y
06. http://www.megaupload.com/?d=SOEUWCZW
07. http://www.megaupload.com/?d=R5SSHI1T
08. http://www.megaupload.com/?d=PUYC3OXM
09. http://www.megaupload.com/?d=YYC4VLQO
10. http://www.megaupload.com/?d=IE26YN1G
11. http://www.megaupload.com/?d=Q4O693W1
12. http://www.megaupload.com/?d=9RL8NMM0
13. http://www.megaupload.com/?d=QET981ZP
14. http://www.megaupload.com/?d=LQXUDB4B
15. http://www.megaupload.com/?d=ARA5VC0J
16. http://www.megaupload.com/?d=XQN62VPR
17. http://www.megaupload.com/?d=RFTJIZHQ
18. http://www.megaupload.com/?d=Z1SBFEEN
19. http://www.megaupload.com/?d=PWYZFLF8
20. http://www.megaupload.com/?d=6K37UND5

Tập 6 -> Tập 10
01. http://www.megaupload.com/?d=J92LXVD6
02. http://www.megaupload.com/?d=RP1O149G
03. http://www.megaupload.com/?d=CEVPX4GO
04. http://www.megaupload.com/?d=B1CXFQVW
05. http://www.megaupload.com/?d=U4ILY7EX
06. http://www.megaupload.com/?d=76FLEN6U
07. http://www.megaupload.com/?d=523YKDGW
08. http://www.megaupload.com/?d=TZII3BD4
09. http://www.megaupload.com/?d=L6W3VHHN
10. http://www.megaupload.com/?d=BIOKM98D
11. http://www.megaupload.com/?d=CG2YMO2K
12. http://www.megaupload.com/?d=LN0BSFAL
13. http://www.megaupload.com/?d=ZA3K5HUD
14. http://www.megaupload.com/?d=FF65EDZC
15. http://www.megaupload.com/?d=U5Y91V1J
16. http://www.megaupload.com/?d=BABIQL90
17. http://www.megaupload.com/?d=RY2KKEYP
18. http://www.megaupload.com/?d=UYALHLV0
19. http://www.megaupload.com/?d=T9JM53FT
20. http://www.megaupload.com/?d=8HNBD8B2

Tập 10 -> Tập 15
01. http://www.megaupload.com/?d=IRNX35CG
02. http://www.megaupload.com/?d=LWR0V1R3
03. http://www.megaupload.com/?d=C1NTYFFN
04. http://www.megaupload.com/?d=RRZV7BF3
05. http://www.megaupload.com/?d=UR5MVAK9
06. http://www.megaupload.com/?d=UTFKBN5S
07. http://www.megaupload.com/?d=GBWBSX1V
08. http://www.megaupload.com/?d=0THFMD7Y
09. http://www.megaupload.com/?d=7SEQFYJ2
10. http://www.megaupload.com/?d=HOME5RI3
11. http://www.megaupload.com/?d=DJ0NM7E2
12. http://www.megaupload.com/?d=6I1JX7I8
13. http://www.megaupload.com/?d=CNEFDJ3P
14. http://www.megaupload.com/?d=BGDHYJIB
15. http://www.megaupload.com/?d=1DDJ2C7O
16. http://www.megaupload.com/?d=7RE8UYMY
17. http://www.megaupload.com/?d=LQYXP6LQ
18. http://www.megaupload.com/?d=2B73F3C8
19. http://www.megaupload.com/?d=G3NO6AIW
20. http://www.megaupload.com/?d=7FMMINBF

Tập 16 -> Tập 20
01. http://www.megaupload.com/?d=Q1C7HIA4
02. http://www.megaupload.com/?d=HGFJLNPF
03. http://www.megaupload.com/?d=0UU4J2RM
04. http://www.megaupload.com/?d=E9A3LAWO
05. http://www.megaupload.com/?d=P4KG8JAF
06. http://www.megaupload.com/?d=GSWZUMAA
07. http://www.megaupload.com/?d=11PLDPQ9
08. http://www.megaupload.com/?d=K01NE4K0
09. http://www.megaupload.com/?d=YHWZ1I6J
10. http://www.megaupload.com/?d=345ETFSG
11. http://www.megaupload.com/?d=GD3JKLD0
12. http://www.megaupload.com/?d=HI53FKJ3
13. http://www.megaupload.com/?d=4UOUNT73
14. http://www.megaupload.com/?d=2LF2J1XQ
15. http://www.megaupload.com/?d=R6NN8EHC
16. http://www.megaupload.com/?d=4PEY6W60
17. http://www.megaupload.com/?d=ESQQQ9C5
18. http://www.megaupload.com/?d=B6WU6R88
19. http://www.megaupload.com/?d=2GQEEIH9
20. http://www.megaupload.com/?d=X0KCT1X0

Tập 21 -> Tập 25
01. http://www.megaupload.com/?d=55TIVRC8
02. http://www.megaupload.com/?d=EPSK94LN
03. http://www.megaupload.com/?d=RF7UB8QH
04. http://www.megaupload.com/?d=77O6VMP3
05. http://www.megaupload.com/?d=D7ZBTL46
06. http://www.megaupload.com/?d=9RBU5BCH
07. http://www.megaupload.com/?d=751ZTRB2
08. http://www.megaupload.com/?d=350K1PQL
09. http://www.megaupload.com/?d=DEZ1RMXW
10. http://www.megaupload.com/?d=TOZHXZU9
11. http://www.megaupload.com/?d=J6QDNKAY
12. http://www.megaupload.com/?d=I9S05PLV
13. http://www.megaupload.com/?d=C8U000O0
14. http://www.megaupload.com/?d=FGJUBKQ8
15. http://www.megaupload.com/?d=8M8TG0G9
16. http://www.megaupload.com/?d=4R7C1J4W
17. http://www.megaupload.com/?d=096MJ23V
18. http://www.megaupload.com/?d=FSRVTERR
19. http://www.megaupload.com/?d=BROANBDS
20. http://www.megaupload.com/?d=D81H9CCV

Tập 26 -> Tập 30
01. http://www.megaupload.com/?d=WJ2ELO69
02. http://www.megaupload.com/?d=P67K7G38
03. http://www.megaupload.com/?d=LH4XAFP1
04. http://www.megaupload.com/?d=TYJHAYS3
05. http://www.megaupload.com/?d=A7MEU83Z
06. http://www.megaupload.com/?d=8MJQ7UXD
07. http://www.megaupload.com/?d=NRA7XLVG
08. http://www.megaupload.com/?d=I1J2CJBR
09. http://www.megaupload.com/?d=825SZF37
10. http://www.megaupload.com/?d=3TIFBINL
11. http://www.megaupload.com/?d=L9S07D8Z
12. http://www.megaupload.com/?d=ZX0D3O30
13. http://www.megaupload.com/?d=AHFTRJYT
14. http://www.megaupload.com/?d=7KSQO0VW
15. http://www.megaupload.com/?d=0TKAXYA8
16. http://www.megaupload.com/?d=K0WBJZ6H
17. http://www.megaupload.com/?d=45N51NI6
18. http://www.megaupload.com/?d=PKRA75Y2
19. http://www.megaupload.com/?d=M1Z8T72D
20. http://www.megaupload.com/?d=25JU08W7

Tập 31 -> Tập 36
1. http://www.megaupload.com/?d=UWSICO2Z
2. http://www.megaupload.com/?d=K888WZV1
3. http://www.megaupload.com/?d=KORIIXR6
4. http://www.megaupload.com/?d=TYG8IZ14
5. http://www.megaupload.com/?d=2CGS2U74
6. http://www.megaupload.com/?d=AGGGO7WT
7. http://www.megaupload.com/?d=WXNEMD8H
8. http://www.megaupload.com/?d=R8M6GLJN
9. http://www.megaupload.com/?d=PKDG6T3B
10. http://www.megaupload.com/?d=RYF08MNQ
11. http://www.megaupload.com/?d=JH114X6K
12. http://www.megaupload.com/?d=H3V8ET7E
13. http://www.megaupload.com/?d=6IEPD0UD
14. http://www.megaupload.com/?d=P8262H3Q
15. http://www.megaupload.com/?d=9AHLLVG3
16. http://www.megaupload.com/?d=I9EW9E4R
17. http://www.megaupload.com/?d=1YOHXNTM
18. http://www.megaupload.com/?d=2CK4P2XE
19. http://www.megaupload.com/?d=1FAWWDXW
20. http://www.megaupload.com/?d=HF3HY2W0

Tập 37 -> Tập 42 END
1. http://www.megaupload.com/?d=GHNXQ4BB
2. http://www.megaupload.com/?d=WJ1NXHQZ
3. http://www.megaupload.com/?d=442C0V9R
4. http://www.megaupload.com/?d=UEM54U3Q
5. http://www.megaupload.com/?d=YEGFQHFD
6. http://www.megaupload.com/?d=EPBNG3C9
7. http://www.megaupload.com/?d=V1IYNGVH
8. http://www.megaupload.com/?d=B2X09QJ0
9. http://www.megaupload.com/?d=OZZFVO4S
10. http://www.megaupload.com/?d=CFOVHDHS
11. http://www.megaupload.com/?d=6E179APC
12. http://www.megaupload.com/?d=2EWKBJGH
13. http://www.megaupload.com/?d=R2KST8M3
14. http://www.megaupload.com/?d=G102FRGC
15. http://www.megaupload.com/?d=6M6ZR82T
16. http://www.megaupload.com/?d=R4KIYLU1
17. http://www.megaupload.com/?d=XL28NT7S
18. http://www.megaupload.com/?d=UB1HL00O
19. http://www.megaupload.com/?d=JB8312MZ
20. http://www.megaupload.com/?d=KFGQVIZJ

Đánh giá cho bài viết

Bài viết số 1033 đã được: 7.5/10 (40 Đánh giá)

Có gì thắc mắc về bài viết thì hãy comment để được giải đáp - Comment không đúng nội dung sẽ không có trả lời.

Bookmark and Share
Cám ơn bạn đã đọc bài viết , nếu thấy hay giúp hoanglamcm.net Bookmark nó lên Digg, Facebook, google, live hoặc Twitter... .

mako
05/08/2009 18:29
sax phim nay ma ko xem tap cuoi coi nhu bo phi ca phim...hic ha
phim
27/04/2009 04:20
he he vừa xem phim này xong hôm qua, hay lắm
hoanglamcm Email Homepage
25/04/2009 21:51
ok ! đúng đó e , phim này rất hay. Hứa Văn Cường đẹp trai quá grin
nguyễn trung kiên Email
25/04/2009 21:44
Phim này có phải có Hữa Văn Cường và Đinh lực không?? Em xem rồi, trên kênh Hải Phòng chiếu từ hồi hè. Nói chung là hay, mỗi tội không được xem tập cuối, hikhik
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối